Obsah

Pravidla participativního rozpočtu

Typ: ostatní
Pro rok 2019 bylo a participaci vyčleněno v rozpočtu obce 200 000 Kč.

Participativní rozpočet

 

pro obec Úholičky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. květen 2019

Vypracoval: Alojz Šula

 1.  

 

Obec Úholičky prochází v posledních letech dramatickým vývojem. Rekonstrukcí statku na návsi vzniklo nové administrativní a společenské centrum, v obci samé i v jejím okolí bylo vybudováno zázemí pro celou řadu volnočasových aktivit. Toto vše začalo zásadním způsobem ovlivňovat i společenský život v obci. Lidé se scházejí při různých slavnostech, aktivně se zapojují do činnosti mnoha sportovních a kulturních spolků. Značnou dominanci krátce po znovuobnovení činnosti získali dobrovolní hasiči. Krokem jak podpořit další rozvoj občanských aktivit, je participativní rozpočet.

 

 

 1. Parametry rozpočtu

 

Pro zavedení participativního rozpočtu bylo zvoleno grantové schéma vyčleněním částky rozpočtu na jednotlivé akce a projekty

 

 1. Výše rozpočtu pro rok 2019

Pro rok 2019 je na projekty spojené s participativním rozpočtem vyčleněna v rozpočtu obce částka ve výši 200.000,- Kč

 

 1. Okruhy návrhů

První ročník počítá s projekty, které budou směřovat převážně do rozvoje volnočasových aktivit, sportu, kultury nebo do podpory a vylepšení životního prostředí v obci.

 

 

 1. Časový harmonogram

 

 1. Představení projektu

Projekt participativního rozpočtu s jeho základními parametry bude občanům představen na veřejné prezentaci do konce června 2019.

 1. Podávání návrhů

Návrhy na projekty participativního financování mohou být pro tento ročník podávány v termínu od veřejné prezentace do 10. září 2019

 1. Posouzení návrhů

Podané návrhy budou posouzeny z hlediska realizovatelnosti příslušnými komisemi a výbory zastupitelstva v termínu do 15. října 2019

 1. Představení návrhů, hlasování

Přijaté návrhy budou představeny při veřejné prezentaci v termínu do konce října 2019.Ke stejnému termínu bude zároveň zahájeno hlasování o přijatých návrzích. Hlasování bude ukončeno do 14 dnů od jeho zahájení.

 1. Vyhlášení výsledků hlasování

Výsledné pořadí přijatých návrhů a tím i návrhů navržených k realizaci proběhne při nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva po ukončení hlasování.

 1. Realizace návrhů

Vybrané návrhy budou bezprostředně po vyhlášení výsledků hlasování v součinnosti s autory těchto návrhů předloženy k realizaci, která bude probíhat dle technologických a klimatických podmínek přijatých návrhů.

 1. Vyhodnocení ročníku

Vyhodnocení ročníku proběhne na prvním veřejném zasedání zastupitelstva v roce 2020. V rámci vyhodnocení budou projednány zkušenosti z prvního ročníku, tipy na úpravy pravidel a harmonogramů pro další ročník a zároveň budou občané seznámeni s postupem realizací.

 

 

 1. Předkládání návrhů

 

Návrhy budou podávány na jednoduchém formuláři s uvedením názvu projektu/akce, umístěním a případným termínem realizovatelnosti, vysvětlením smyslu, s popisem (lze doplnit náčrtem, vizualizací), odhadem nákladů a s kontaktem na navrhovatele. Formuláře na návrhy budou k dispozici na veřejné prezentaci projektu participace a následně pak v prostorách úřadu nebo na webových stránkách obce. Návrhy jsou oprávněni předkládat občané obce starší 15 let s trvalým bydlištěm v obci. Na návrhu by mělo být uvedeno, zda se jedná o návrh jednotlivce nebo skupiny občanů, kteří se zároveň spolupodepíší pod návrh.

Zaslané návrhy budou průběžně umisťovány na webových stránkách obce tak, aby o nich mohla být bezprostředně zahájena veřejná diskuze.

 

 

 1. Posouzení realizovatelnosti

 

Posouzení realizovatelnosti bude primárně zaměřeno na ověření, zda je návrh umístěn na obecních pozemcích, zda nenaruší infrastrukturní sítě, zda je v souladu s územním plánem a zároveň s dlouhodobými plány obce tak, aby realizovaný záměr nebylo následně nutné odstraňovat, protože v místě návrhu je počítáno s jinou aktivitou, posouzení nakolik je reálný odhad nákladů, doba realizace apod. Zároveň bude možné odmítnout takový návrh, který by odporoval obecným zásadám slušnosti a společenského chování.

 

 

 1. Beseda o návrzích

 

Beseda o návrzích je jedním klíčových bodů participace. Autoři podaných návrhů zde mají prostor nápad podrobněji a třeba i neformálněji představit a konfrontovat s jinými názory. Z následné diskuze mohou vzejít podnětné návrhy změn. Lze předpokládat, že besedy se zúčastní občané se zájmem o dění v obci a obecně o veřejné dění. Beseda je zároveň místem pro vznesení zásadních námitek proti jednotlivým projektům.

Prostor na besedě dostanou i zástupci obce, kteří mohou jednotlivé návrhy zasadit do kontextu života obce, upozornit na klady a zápory, přiblížit možné problémy s realizací, cenou atd. Výsledkem je nejen tříbení a doladění návrhů, ale i vytváření a posilování vztahů mezi politiky, úřadem a občany a osvěta o chodu obce.

 

 1.  

Hlasování o přijatých návrzích se mohou účastnit občané s trvalým bydlištěm v obci Úholičky, kteří k datu představení projektu participace dosáhnou věku 15 let.

Hlasování bude probíhat na hlasovacích lístcích. Hlasující bude mít k dispozici 6 kladných hlasovacích bodů, které přidělí dle svých preferencí jednotlivým návrhům tak, že nejlepší návrh obdrží 3 body, druhý v pořadí 2 body a třetí 1 bod. Zároveň budou mít hlasující k dispozici 2 záporné body, které mohou udělit dle svého uvážení projektům, které považují za nevhodné nebo bez přínosu pro obec a její obyvatele. Záporné body se udělují tak, že je možné udělit jednomu projektu dva minusové body nebo dvěma projektům po jednom bodě.

Hlasovací lístek získá hlasující po ověření totožnosti a bydliště buď přímo v rámci prezentace při besedě o návrzích nebo následně na úřadě, v jehož prostorách budou návrhy vystaveny po celou dobu hlasování.

 

 

 1. Vyhlášení výsledků

 

Vyhlášení výsledků hlasování proběhne na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce po termínu ukončení hlasování. Zastupitelé tím potvrdí pořadí výsledných návrhů. V rámci hlasování budou dle výsledného pořadí určeny i návrhy, které postoupí do realizace. Celkový náklad vybraných návrhů nepřekročí částku 200.000,- Kč, určenou pro rok 2019.

Zastupitelé mají možnost v případě, kdy se sejde více mimořádně kvalitních návrhů, navýšit částku určenou na participativní rozpočet tak, aby bylo možné realizovat i tyto projekty.

 

 

 1.  

 

Pro vybrané projekty bude v návaznosti na technické, klimatické a další podmínky určen rámcový termín realizace s tím, že je nejpozději na následujícím veřejném zasedání bude stanoven i předpokládaný termín jejího ukončení. Po celou dobu je důsledně postupováno v součinností s autorem nebo autory návrhu tak, aby stále zůstávalo zřejmé, že se jedná o jejich návrh a že se i oni podílejí na jeho realizaci.

 

 

 1. Odpovědná osoba

Přípravou a koordinací jednotlivých etap je pověřen zastupitel Alojz Šula, tel. 724 090 094, e-mail a.sula@seznam.cz


Vytvořeno: 31. 7. 2019
Poslední aktualizace: 31. 7. 2019 10:28
Autor: 1 administrátor