Obsah

Zápis z 1. jednání kontrolního výboru Obce Úholičky

Typ: ostatní
konaného dne 25. 11. 2014 V Úholičkách

Zápis z jednání kontrolního výboru Obce Úholičky konaného dne 25. 11. 2014 V Úholičkách

Jednání zahájeno v 19:15 hod.

 

Přítomni: L. Vacková, J. Konopásek, P. Soper

Omluveni:

Hosté: M. Smolík, P. Erben

 

Program jednání:

 1. Personální otázky KV, možnost rozšíření
 2. Náplň činnosti KV, seznámení se statutem a jednacím řádem KV
 3. Ekonomická rozvaha obecního statku cp. 11
 4. Vícenáklady na projekt obecního statku cp. 11
 5. Kronika obce, ověřování zápisu
 6. Umisťování kamer na veřejných prostranstvích v obci
 7. Možné porušení zákona o volbách do obecních zastupitelstev 491/2001 Sb.
 8. Otázka veřejnosti jednání zastupitelstva

 

 

K bodu 1) programu

 • Kontrolní výbor se shodl na tom, že účast veřejnosti na činnosti kontrolního výboru je žádoucí, neboť zvyšuje důvěru občanů k vedení obce. Možný rozsah kontrolních činností KV je veliký, ale skutečná kvalita a důslednost kontroly je závislá na počtu aktivních členů KV. Kontrolní výbor se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu obce a jemu také předkládá své nálezy, nejde proto o alternativní orgán, který by mohl sám o sobě narušit rovnováhu politické moci v obci. Kontrolní výbor navrhuje zastupitelům obce ke zvážení rozšíření výboru o další aktivní občany.

Schváleno :  3 pro

 

K bodu 2) programu

 • Předseda KV seznámil jeho členy s hlavními úkoly KV:

 

 • Dodržování obecně závazných vyhlášek
 • Plnění úkolů zadaných zastupitelstvem

 

Předseda KV vypracuje plán činnosti tak, aby proběhly postupně kontroly ve všech oblastech. U nových smluv je dobré, aby kontrola KV předcházela jejich uzavření, jinak není KV schopen zabránit případným negativním důsledkům jejich nesprávného nastavení.

 

Pokud jde o stížnosti občanů či případné petice, KV se jimi může zabývat v případě, že se problém nepodaří vyřešit mezi občanem a vedením obce, případně pokud je mu to uloženo zastupitelstvem obce.

 

Ke kontrole činnosti organizačních složek bude KV požadovat předložení plánu rozdělení kompetencí v rámci organizační struktury obce včetně uvolněných funkcí zastupitelstva.

 

Schváleno :  3 pro

 

K bodu 3) programu

S ohledem na mimořádnost investice do obecního statku KV navrhuje zastupitelstvu obce pověřit finanční výbor, aby vypracoval ekonomickou rozvahu provozu souboru budov. Tato rozvaha by měla být podnětem pro další úvahy o využití jednotlivých částí objektu. A zároveň sloužit jako podklad pro budoucí rozpočty obce s hlediska nákladů  a příjmů pro příští generace.

 

 

Schváleno :  3 pro

 

K bodu 4) programu

KV navrhuje zveřejnění odůvodnění a výše všech schválených víceprací transparentně v oddělení Projektů na obecních stránkách pro zvýšení transparentnosti projektů.

Schváleno :  3 pro

 

K bodu 5) programu

KV reaguje na podnět občana, zda je vedena kronika obce v souladu s platnou legislativou. Kontrolní výbor konstatuje, že povinností obce je vést kroniku dle zákona číslo 132/2006 Sb. o kronikách obcí. Na pozici kronikáře či kronikářky přitom nejsou kladeny žádné zvláštní kvalifikační předpoklady. Pokud tedy kronikářka obce prošla patřičným školením, je její kvalifikace dostačující. Její odměna přitom nevyžaduje řádné výběrové řízení. Pokud jde o schvalování zápisu v kronice, dosud je prováděla starostka obce. To je též v souladu se zákonem, neboť v obci není zřízena rada, která by to jinak měla v kompetenci. Přesto KV navrhuje zastupitelstvu obce, aby si jako kolektivní orgán vyhradilo právo rozhodovat o podobě zápisu před jeho finálním zapsáním do kroniky. Zvýší se tak transparentnost postupu a zamezí vynechání některých událostí. KV nabízí také vlastní kapacitu pro kontrolu tohoto zápisu.

 

Schváleno :  3 pro

 

K bodu 6) programu

KV konstatuje, že kamera monitorující prostor návsi byla umístěna v souladu se zákonem o obecní policii. Obecní policie ve svém stanovisku dále uvedla, že na umístění monitorovacího zařízení vhodně upozornila. Toto upozornění se však nepodařilo na stránkách policie ani obce dohledat, stejně jako avizovaná dohoda s vedením obce. Předseda KV v souvislosti s tím vznese dotaz na obecní policii. KV doporučuje, aby se prostředky narušující soukromí občanů používaly vždy v odůvodněných případech, aby o nich rozhodlo transparentně zastupitelstvo obce a aby o takovém kroku veřejnost byla informována. Podobná opatření by měla mít především preventivní funkci.

 

Schváleno :  3 pro

 

K bodu 7) programu

Podle závěru KV nedošlo k porušení zákona o volbách, neboť ten o spojení distribuce volebních lístků jakožto administrativního úkonu s předvolební kampaní nehovoří. KV pouze upozorňuje na neetičnost takového jednání. Podle názoru KV je třeba zřetelně oddělovat administrativní úkony spojené s volbami a vlastní agitaci jak pozitivní, tak negativní. Pokud již k takovému spojení dojde, bylo by správné veřejně upozornit, že se jedná o soukromou iniciativu, kterou obecní úřad nijak neorganizuje.

KV také upozorňuje na možnost, kterou dává zákon o volbách do obecních zastupitelstev, vyhradit pro agitaci před volbami určitou část veřejného prostoru a spravedlivě jej rozdělit mezi kandidující strany. Předešlo by se tak jisté disproporci, kdy některá strana má lepší přístup k možné sebeprezentaci.

 

Schváleno :  3 pro

 

K bodu 8) programu

KV konstatuje, že dle zákona o obcích musí být všechna zasedání zastupitelstva obce veřejná. Pouze při zasedání je přitom možné platně rozhodovat. Tato skutečnost nevylučuje konání oddělených porad, na těch ovšem nelze rozhodovat. Mohou sloužit k informování zastupitelů a sdělování stanovisek. K rozhodnutí lze dojít až na veřejném zasedání a nelze se odkazovat na stanoviska sdělená na neformálních poradách. Stanoviska zastupitelů by měla být ovlivnitelná názory veřejnosti a mohou se proto měnit i na samotném zasedání. Každý bod programu veřejného zasedání musí být řádně vysvětlen a odůvodněn bez ohledu na to, zda byl předjednán na poradě. KV také doporučuje, aby byly v zájmu transparentnosti zveřejněny obrazové či zvukové záznamy jednání zastupitelstva na internetu.

 .

 

 

Jednání ukončeno ve 22:00 hod.

Předběžně domluveno svolání příštího jednání výboru na:

Dle dohody během ledna 2015

V   Úholičkách dne 25. 11. 2014

Zapsal

Pavel Soper


Vytvořeno: 7. 12. 2014
Poslední aktualizace: 7. 12. 2014 00:00
Autor: Pavel Soper