Obsah

Zápis z 2.jednání kontrolního výboru Obce Úholičky

Typ: ostatní
konaného dne 3. 2. 2015 V Úholičkách

Jednání zahájeno v 19:15 hod.

 

Přítomni: L. Vacková, J. Konopásek, P. Soper

Omluveni:

Hosté: B. Suchá

 

Program jednání:

 1. Vjezd k domu čp. 252
 2. Stížnost na neuveřejnění článku pana Vodrážky v obecních novinách 12/2014
 3. Organizační řád obce
 4. Strategický plán obce
 5. Dotace na ekologické vytápění
 6. Kontrola bodů z předešlého jednání.

 

 

K bodu 1) programu

Kontrolní výbor šetřením zjistil, že problematiky příjezdu k rodinnému domu čp. 2015 se dotýká řada ustanovení různých zákonů, které mohou být soudy dle dohledané judikatury vysvětlovány různě, pokud jde o jejich prioritu. Jde především o zákon stavební 183/2006 Sb. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

 

Bez ambice podat podrobný právní rozbor, ke kterému nemá KV dostatečnou erudici, předkládá stručný nástin právní situace:

 • Dům čp 252 byl řádně zkolaudován dle stavebního zákona včetně garáže a obec poskytla součinnost v podobě pronájmu pozemku pro provizorní příjezd s nástinem budoucího definitivního řešení po pozemku nad parcelou.
 • Vypovězením smlouvy ze strany vlastníka objektu a akceptováním této výpovědi ze strany obce došlo k situaci, která je v rozporu s občanským zákoníkem, dle kterého je nyní provizorní cesta využívána bez právního titulu a obci, která tento pozemek vlastní není poskytováno žádné vyrovnání za užití pozemku vlastníkem objektu
 • Dle zákona o obcích patří do působnosti obce:

.

 vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

 

Tím, že obec schválila stavbu domu, vzala na sebe určitou míru zodpovědnosti, za umožnění jeho řádného využívání, zároveň z několika dokumentů vyplývá, že je obec srozuměna s tím, že pozemek bude využíván jako cesta nejen obyvateli domu čp. 252, ale i dalšími občany. Proto i když pozemek není nikde veden jako oficiální cesta, může být obec činěna zodpovědnou za případné úrazy spojené s užíváním pozemku. Zároveň nelze pozemek zajistit proti využívání pozemku jako cesty, protože by přestala plnit své závazky vůči občanům.

 

Před dalším rozhodnutím by měla obec nejprve zjistit, zda existuje reálná možnost připojení domu z parcel nad ním. Pokud bude tato možnost ze stavebního hlediska vyloučena, pak je třeba jednat s majitelem o zřízení dlouhodobého užívacího práva na pozemek, na kterém by si coby vlastník nemovitosti zbudoval v souladu s občanským zákoníkem odpovídající příjezd k objektu. Pokud však bude pro vyřešení problému vynaložit významnější prostředky z rozpočtu obce, KV doporučuje zadání podrobnějšího odborného právního posudku, neboť soudní výklad míry závazku obce dle zákona o obcích může být dle zjištěné judikatury vykládán značně variabilně.

 

Schváleno: 3 pro

 

K bodu 2) programu

Kontrolní výbor vzal v tomto bodu v potaz jak ustanovení tiskového zákona 46/2000 Sb. a zároveň platná vnitřní pravidla pro zveřejňování článku v obecních novinách.

 

Dle tiskového zákona patří obecní noviny do skupiny vymezené, jako periodický tisk územní samosprávy, pro tuto skupinu jsou v zákoně vymezeny dvě povinnosti nad rámec jiných tiskovin:

 

 • Povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace o územně samosprávném celku
 • Povinost poskytnout přiměřený prostor pro názory členů zastupitelstva

 

Ke stížnosti pana Vodrážky na rozdílný přístup k zastupitelům, oproti běžným občanům je třeba uvést, že tiskový zákon opravdu upravuje speciální pravidla pro zastupitele, jako zvolené zástupce různých názorových proudů v obci. Právě poskytnutí prostoru všem zastupitelům má zajistit názorovou pluralitu periodika. Na druhou stranu nic nebrání obci, aby stejný přístup zvolila ke všem občanům. Pokud však obec tak nečiní a v interních pravidlech určuje zastupitelům vyšší práva, nejedná v rozporu se zákonem.

 

Pokud jde o neuveřejnění příspěvku, v platných interních pravidlech je uvedena jako podmínka zveřejnění maximální délka článku. Zároveň je vydavatel povinen neuveřejnit článek, který by svým obsahem porušoval zjevně zákon. Obě tyto podmínky byly ze strany stěžovatele splněny a jeho článek tak měl být otištěn.

 

Pokud jde o otázku cenzury, o té lze podle KV hovořit, pokud není určitý článek neuveřejněn z důvodu nepohodlného obsahu a jako taková je těžko prokazatelná. Pro zamezení podezření z cenzury a naplnění prvního bodu z povinností vydavatele „periodického tisku územní samosprávy“ KV navrhuje, aby redakce této tiskoviny byla nezávislá od jednoho názorového proudu a z této nezávislé pozice pak podávala objektivní a vyvážené informace o obci. Pochopitelně při zachování prostoru pro názory a informace vedení obce, ostatních zastupitelů a v maximální možné míře i občanů. KV přitom nepovažuje za správné, aby o uveřejnění článku rozhodovala doba jeho odeslání, protože by to mohlo být na úkor aktuálnosti obsahu.

 

Schváleno :  3 pro

 

K bodu 3) programu

Obecní úřad předložil na žádost předsedy KV organizační strukturu obecního úřadu s tím, že organizační řád není vypracován. KV navrhuje vypracování organizačního řádu, pan Konopásek předložil návrh organizačního schéma. V tomto schématu jsou zahrnuty jak organizační jednotky obecního úřadu, tak orgány zastupitelstva. Organizační řád by měl

 • Vyjasnit vztahy mezi jednotlivými organizačními složkami
 • Stanovit rámcově náplň práce a zodpovědnost jednotlivých složek
 • Stanovit vnitřní kontrolní mechanismy složek hospodařících s obecními prostředky
 • Zvýšit transparentnost fungování obecního úřadu a orgánů zastupitelstva
 •  

Schváleno :  3 pro

 

K bodu 4) programu

            Současný strategický plán je vypracován do roku 2020 s tím, že je v nejbližší době se chystá jeho aktualizace. Žádná verze nového strategického plánu zatím předložena nebyla. Kontrolní výbor konstatuje, že řada bodů dlouhodobého strategického plánu již byla naplněna. Do příštího jednání provede kontrolu plnění plánu jako podklad pro jeho aktualizaci. Řada bodů SWOT analýzy strategického plánu je diskutabilní. KV proto navrhuje, aby aktualizovaný strategický plán byl dostatečně veřejně projednán a schválen na základě co nejširšího konsensu.

 

K bodu 5) programu

            Zastupitelstvo se zabývalo způsobem vyplácení příspěvku za rok 2014, zvláště pak usnesením zastupitelstva obce, kterým bylo rozhodnuto o nevyplacení dotace občanům, kteří zažádali se zpožděním. Při veřejném zasedání, kde došlo k tomuto rozhodnutí, se objevila řada pochybností, zda byl čas na zaslání žádosti dostatečný a zda byly všechny dokumenty k dispozici po celou dobu výzvy. Zároveň je třeba poukázat na fakt, že dotace jako taková musí splňovat určitá pravidla. KV proto do příštího jednání prověří, zda obec postupovala při vyhlášení a udílení dotace v souladu se všemi závaznými předpisy

 

Jednání ukončeno ve 22:00 hod.

Předběžně domluveno svolání příštího jednání výboru na:

Dle dohody během března 2015

V   Úholičkách dne 17. 2. 2014

Zapsal

Pavel Soper


Vytvořeno: 15. 3. 2015
Poslední aktualizace: 15. 3. 2015 00:00
Autor: Pavel Soper