Obsah

Zápis z 3.jednání kontrolního výboru Obce Úholičky

Typ: ostatní
konaného dne 4.6.2015 V Úholičkách

Zápis z jednání kontrolního výboru Obce Úholičky konaného dne 4.6.2015 V Úholičkách

Jednání zahájeno v 19:30 hod.

 

Přítomni: L. Vacková, J. Konopásek, P. Soper

Omluveni:

Hosté: P. Erben

 

Program jednání:

 1. Dotační politika zastupitelstva obce
 2. Prošetření nakládání s osobními daty občanů Úholiček v souvislosti se zveřejněním podnětů občanů Podmoráně
 3. Podnět občana k přeskoumání rozhodnutí zastupitelstva
 4. Podnět občana k přezkoumání chybného provedení rekonstrukce ulice u studny
 5. Strategický plán obce

 

 

K bodu 1) programu

Kontrolní výbor šetřením zjistil, že na obecních stránkách nelze nalézt pravidla pro poskytování příspěvku na ekologické vytápění v roce 2014 a nelze tak ověřit přený termín vyvěšení a sejmutí takového dokumentu. V obecních novinách se pravidla rovněž neobjevila. v čísle 11/2004 se objevila zmínka:

 

Příspěvek na topení na sezonu 2015 bude vyplácen jako každoročně po odsouhlasení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání 15. prosince 2014. Připravte si vyúčtování za sezonu 2013–2014 a  podejte vyplněnou přiloženou žádost (příloha těchto novin) nejpozději do 22. 12. 2014.

 

Z textu vyplývá, že jde p předběžnou informaci, neboť není založena na usnesení zastupitelstva. Zároveň zpráva neobsahuje informaci o konkrétních pravidlech vyplácení příspěvku. I když neexistují žádná přesná a obecně platná pravidla pro vyplácení dotací z obecního rozpočtu, jeví se doba od schválení dotace do ukončení přijímání žádostí, tedy 7 dní, jako nepřiměřeně krátká. Navíc v tomto období nemohly být využity obecní noviny ke zveřejnění schválených pravidel, jelikož žádné nevyšly. Jako důvod vyplacení dotací v tak krátké době byla skutečnost, že proběhly volby a čekalo se na ustavení nového zastupitelstva a zároveň bylo třeba příspěvky vyplatit v daném kalendářním roce, což se ve velké většině podařilo. V předešlém roce 2013 takové komplikace a přesto zastupitelstvo rozhodlo o druhé výzvě na jaře roku 2014. Z tohoto pohledu se jeví rozhodnutí zastupitelstva v roce 2015 novou výzvu nevypisovat jako nekonzistentní. KV doporučuje zastupitelstvu obce přijmout směrnici, podle které by přidělování dotací probíhalo a kde by byly stanoveny obecné podmínky platné pro všechny dotace z obecního rozpočtu. Především by se měla stanovit způsob uveřejnění pravidel a zavazné doby od jejich schválení do ukončení přijímání žádostí.

Schváleno: 3 pro

 

K bodu 2) programu

Kontrolní výbor se zabýval uveřejněním osobních údajů občanů vyjadřujících se k plánovanému projektu rekonstrukce ulice k Podmoráni. Seznam občanů byl zveřejněn i s jejich adresami a parafrází jejich stížností. Tento údaj je jednoznačně osobním údajem dle §4, zákona 101/2000 Sb. neboť lze občany prostřednictvím těchto údajů identifikovat. Zveřejnění jejich připomínek se jménem a adresou bez jejich souhlasu je tak dle KV porušením pravidel pro nakládání s osobními údaji. Jako obecně prospěšné se jeví pouze vlastní zveřejnění věcného obsahu připomínek, nikoliv jejich ztotožnění z dalšími osobami. Dále se KV v souvislosti s touto problematikou zabýval nálezem ombudsmana, který přezkoumával rozhodnutí UOOU. Stěžovatelem byl občan, který protestoval proti zveřejňování svého jména v zápisech z veřejných zasedání zastupitelstva obce. Dle vyjádření UOOU lze jména aktérů uvádět i bez jejich souhlasu, neboť se jedná o vědomě veřejný akt. Nález ombudsmana, ovšem specifikuje, že takto lze pojímat pouze projevy obecné politické povahy. Pokud však občan využívá prostoru veřejného zasedání k řešení soukromého problému, nemělo by již být zveřejnění jeho jména samozřejmostí. Jelikož nelze vždy jednoznačně rozhodnout, kdy se jedná o obecné vyjádření a kdy o soukromou záležitost, KV doporučuje jména aktérů veřejného zasedání mimo zastupitele anonymizovat.

 

K bodu 3) programu

Kontrolní výbor se zabýval podnětem pana W. K porušení zásad dobrého hospodaření s prostředky obce. K tomuto porušení mělo dojít rozhodnutím zastupitelstva o revitalizaci části ulice K Podmoráni. Dle zjištění KV k takovému rozhodnutí dosud nedošlo a nelze jej tedy hodnotit. Součástí rozpočtu obce je zmíněn i záměr revitalizace ulice K Podmoráni. O konkrétní podobě však zatím zastupitelstvo nerozhodlo. Obecně lze souhlasit s tím, že zastupitelstvo je povinno nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře, viz §38 zákona o obcích

 

§ 38

(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

 

Konkrétní námitky pana W. budou předány zastupitelstvu, aby je spolu s dalšími podněty občanů vzalo v potaz při rozhodování o konečné podobě revitalizace, případně o upuštění od časti či celého záměru. KV připomíná, že účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků je třeba doložit, proto doporučuje zastupitelstvu, aby před finálním rozhodnutím:

 

 • Prozkoumalo skutečnou dopravně bezpečnostní situaci v této ulici, počet chodců, automobilů, jejich přibližná rychlost, dopad případných dopravních opatření realizovatelných bez stavebních zásahů
 • Zvážilo finanční nákladnost různých variant projektu
 • Vypracovalo plán celkového řešení dopravní situace v obci, především určilo, kde jsou dále plánovány chodníky, případně jiná dopravní opatření
 • Vzalo v potaz výsledky plánované ankety mezi občany

 

 

 

Schváleno :  3 pro

 

K bodu 4) programu

 

KV vyslechl informace pana E. o kauze vjezdu na jeho pozemek ze zrekonstruované ulice k Podmoráni. Pan E. se cítí poškozen, protože jeho vjezd neodpovídá platným normám a nelze bezpečně používat. Doloženo fotografiemi i při šetření na místě, které provedl předseda KV.

 

Závěr KV je, že nájezd opravdu není vyhovující. Viz také závěry stavební komise. Pan E. si přeje zjistit viníka této situace. Při analýze vývoje kauzy KV vzal v potaz následující skutečnosti:

 

 • 6/2011- V zadání stavby je jasně uvedeno, že mají být zachovány všechny vjezdy (studie proveditelnosti)
 • 6/2011 Zaměření stavby provedla firma GT Atelier. Podle informace pana Erbena, již v době zaměření byl zaměřen vjezd na jeho pozemek, nikdo s ním ovšem nekonzultoval, jak bude tento vjezd napojen na opravenou komunikaci
 • 13/6/2011 Vydán souhlas s provedením stavby pro pana E. na úpravy včetně zbudování venkovního stání a vjezdu na pozemek
 • 22/6/2011 proběhla informativní schůzka na OU, kde starostka obce uvedla, že podrobnosti vjezdů budou řešeny v dokumentaci pro územní řízení. Toto řízení však již z rozhodnutí stavebního úřadu neproběhlo
 •  
 • 18/6/2012 projektantka prováděcí firmy ubezpečuje dopisem pane E., že rozdíl mezi vjezdem a silnicí bude příznivý, 5cm - 1cm
 • V té době podle fotodokumentace jsou již položeny obrubníky ulice a je zřejmé, že výškový rozdíl bude podstatně větší.
 • 27/6/2012 Prováděcí firma se odvolává na soulad stavby s původním zaměřením a vyslovuje domněnku, že mohl být terén zvýšen na pozemku pana E.
 • Ve stejný den, tedy 27/6/2012 starostka v dopisu panu E. bez dalšího zkoumání přebírá argumentaci prováděcí firmy a tvrdí, že na pozemku pane E. došlo ke zvýšení terénu
 • Přes protesty pana E. nedojde ke změně projektu a na konce června 2012 je dokončen povrch vozovky.
 • Od této doby dojde pouze k úpravě nepříznivého stavu posunutím hrany nájezdu pod hranu brány. S tím pan E. vyslovil souhlas
 • Veškerá další jednání o možném řešení situace jsou neúspěšná, pan E. nesouhlasí s úpravami na jeho pozemku, obec odmítá návrh pana E. na vybudování příčného prahu.

 

Na základě výše zmíněných skutečnostem došel KV k těmto závěrům

 

 • Při zaměření stavby nebylo vynaloženo patřičné úsilí k zajištění souladu budoucí ulice s vjezdy, přesto, že toto byl jednoznačný požadavek vyplývající ze zadání stavby. Je proto pravděpodobné, že již zde se stala chyba, která zapříčinila budoucí problémy
 • Během stavby nedošlo k přehodnocení projektu, ani v době, kdy již bylo zřejmé, že vjezd na pozemek bude obtížný ne-li nemožný. Pan E. na tuto skutečnost prokazatelně upozorňoval jak TDI, tak zástupce obce. Ti ovšem trvali na dodržení původní projektové dokumentace. Existuje přitom řada precedentů v obci, kdy docházelo k úpravě projektu během provádění stavby tak, aby stavba byla v souladu se zájmy občanů (vjezd do garáže v ulici K Divadlu, ulice Roztocká). KV nemá mimo tvrzení zhotovitele žádný doklad o tom, že vzhledem k terénu nebylo možno výšku ulice v místě vjezdu upravit. Tuto skutečnost ověří předseda KV u starostky obce.
 • Stejně tak není zřejmé, o co se opírá tvrzení, že pan E. zvýšil terén na svém pozemku, mimo domněnku zhotovitele, který nepřipouští vlastní pochybení. Tuto skutečnost ověří předseda KV u starostky obce.

 

KV navrhuje zastupitelstvu obce, aby zjistilo dotazem u projekční firmy na základě čeho bylo provedeno zaměření v místě vjezdu u pane E., zda byl tento vjezd brán vůbec v potaz a proč nebyl pan E, požádán o dodání dokumentace tohoto vjezdu.

 

Zároveň KV doporučuje zhotovení nezávislého posudek, zda je nájezd v souladu se stavebními předpisy.

 

Pokud bude potvrzeno, že vjezd neodpovídá závazným předpisům, měla by obec zvážit reklamaci díla, jehož zadáním bylo zachování vjezdů

 

Nezávislí posudek by rovněž měl určit, zda sklon ulice v místě vjezdu skutečně neumožňoval úpravu projektu ve prospěch pana E.

 

Jakékoliv řešení na úkor obecních prostředků by mělo být zváženo až po té, co dojde k jednoznačnému vyloučení viny dodavatele stavby či zaměření.

 

 

Jednání ukončeno ve 22:00 hod.

Předběžně domluveno svolání příštího jednání výboru na:

Dle dohody během března 2015

V   Úholičkách dne 17. 2. 2014

Zapsal

Pavel Soper


Vytvořeno: 15. 7. 2015
Poslední aktualizace: 15. 7. 2015 00:00
Autor: Pavel Soper