Obsah

Zápis z 6. jednání kontrolního výboru Obce Úholičky

Typ: ostatní
Zápis z jednání kontrolního výboru Obce Úholičky konaného dne 17. 2. 2016 V Úholičkách

Jednání zahájeno v 20:00

 

Přítomni:  J. Konopásek, P. Soper, L. Vacková

 Omluveni :

 

Program jednání:

Kontrola přeložených dokumentů o provedených veřejnoprávních a řídících kontrol v obci

 

K bodu 1) program

 

Na žádost kontrolního výboru byly předloženy výstupy z kontrol prováděných dle směrnice o zajištění systému vnitřní finanční kontroly.

 

Předložené dokumenty:

 • Pověření k provedení finančních kontrol v příspěvkové organizaci – MŠ Úholičky
 • Protokoly o výsledku finanční kontroly v příspěvkové organizaci – MŠ Úholičky
 • Protokol o výsledku finanční kontroly fakturace stavby „Rekonstrukce souboru budov Náves 10“
 • Kontrola čerpání příspěvků od obce za roky 2011-2015

 

Závěry KV k poskytnutým dokumentům

 

Veřejnoprávní kontrola u příspěvkové organizace

Vzhledem k tomu, že obec Úholičky má pouze jednu příspěvkovou organizaci MŠ, KV konstatuje, že zde veřejnoprávní kontrola dle protokolů probíhá pravidelně a v souladu se směrnicí. KV neshledal žádná pochybení ve veřejnoprávní kontrole.

 

Řídící kontrola

Dle směrnice o zajištění systému vnitřní finanční kontroly řídící kontrola tvoří nedílnou součást finančního řízení, kdy pravomoci a odpovědnost vedoucích a ostatních zaměstnanců jsou zapracovány do jejich funkčních (pracovních) náplní, a je zaměřena zejména na dodržení kritérií pro hospodárnost, efektivnost a účelnost výkonu veřejné správy.

KV konstatuje, že k tomuto bodu KV neobdržel žádné podklady. KV vychází z informace, že předložené dokumenty jsou jediné, které jsou na obci k dispozici. Na základě toho dochází k závěru, že směrnice není ve všech bodech dodržována. V souvislosti s tím KV navrhuje:

 

 • Jasné vymezení konkrétních předmětů kontroly tak, aby byla naplněna směrnice v bodě 2:

V řízení se kontrolní systém vztahuje ke všemu v rámci organizace. Z kontroly nelze nikoho vyjmout. Patří sem finance, bezpečnost práce, komunikace, organizační složky, plnění usnesení, dodržování vyhlášek, zákonů atd.

 • Stanovení kontrolních orgánů a jejich pravomocí vzhledem k jednotlivým předmětům kontroly, dle směrnice patří mezi osoby pověřené kontrolou:

a) starosta – vedoucí orgán veřejné správy

b) místostarosta, případně další osoby pověřené nakládáním s účty

c) účetní – pokladní (jako správce rozpočtu a hlavní účetní)                                                              

d) ředitel příspěvkové organizace

 • Stanovení plánu kontrol s konkrétními termíny

 

Kontrola čerpání příspěvků

Kontrolní výbor konstatuje, že předložené dokumenty obsahují jen seznam přidělených dotací, nikoliv kontrolu jejich čerpání. Je zřejmé, že chybí i bilance skutečně využitých prostředků. Není vyjasněné, zda se jedná o dotace  nebo příspěvky. Předložené dokumenty se týkají výhradně podpory volnočasových aktivit ze strany obce. KV navrhuje upravit poskytování těchto prostředků vnitřní směrnicí, která by vytvořila srozumitelný rámec pro organizaci těchto aktivit v obci a zároveň umožnila jednoduchou a účinnou kontrolu čerpání prostředků. Směrnice by měla stanovit především

 • Které činnosti obec zajišťuje sama a které formou spolupráce s dalšími subjekty (spolky, oddíly)
 • Jakou formou jsou příspěvky poskytovány, pokud se jedná o vlastní činnost obce a pokud jde o samostatný subjekt
 • Jak je vykazováno čerpání prostředků
 • Jak a kdy je prováděna kontrola čerpání prostředků

 

Usnesení: členové KV souhlasí s těmito závěry.

 

Schváleno :  3 pro

Jednání ukončeno ve 22:00

Předběžně domluveno svolání příštího jednání výboru na:

Dle dohody

V   Úholičkách dne  29.2.2016

Zapsal

Pavel Soper


Vytvořeno: 12. 3. 2016
Poslední aktualizace: 12. 3. 2016 00:00
Autor: Pavel Soper