Obsah

Zápis z jednání

Typ: ostatní
kontrolního výboru konaného 31.1.2012

 

Schůze zahájena v 18:30 hod.
 
Přítomni:
Božena Suchá 
Jaroslav Konopásek
Pavel Soper
 
1)Kontrola  dokumentů souvisejících  s narovnáním majetkoprávních vztahů mezi obcí Úholičky a PhmDr. Petrem Svobodou
Pan Konopásek upozorňuje na nesrovnalost mezi  částakami ve smlouvě o vzájemném započtení pohledávek:
 
Částka, kterou má uhradit Obec je ve smlově vyčíslena částkou 23 287 200 Kč – částka nezahrnuje závazky obce uvedené v článku II odst a) b) této smlouvy. 
 
KV navrhuje vedení obce zkontrolovat tuto nesrovnalost tak, aby nebyla obsažena ve finálním dokumentu. 
Pan Konopásek dále upozorňuje na potřebu zrušení předkupního práva na pozemcích č. p. 429/2 a 429/12 ve prospěch spol. EXPATRIA, spol. s r. o. Otázka je řešena ve smlouvě o započtení následujícím bodem:
Podmínkou pro zaplacení částky 11.267.780 Kč je zároveň výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí, které vázlo na pozemcích č. parc. 429/2, k.ú. Úholičky a č. parc. 429/12, k.ú. Úholičky (oddělené z č. parc. 429/1) ve prospěch spol. EXPATRIA spol. s r.o., IČ 49621351,  a které bylo zrušeno dohodou uzavřenou dne ……. 2012, návrh na vklad podán katastrálnímu úřadu dne …………… 2012.
 
Kontrolní výbor dále upozorňuje, že smlouva o započtení pohledávek může být podepsána až ve chvíli, kdy budou podepsány kupní smlouvy, kterými tyto závazky fakticky vznikají. Samotné kupní smlouvy by pak měly podléhat standardnímu procesu prodeje obecního majetku dle zákona 128/2000Sb. Především jde o  zveřejnění  záměru 15 dní před schválením kupních smluv. V této době by se obec neměla žádným způsobem zavazovat k prodeji jednomu zájemci. Případ, kdy je prodej obecního majetku součástí celkové dohody o narovnání, by měl být detailně konzultován s právními zástupci obce a mělo by být zajištěno, aby zdůvodnění případného odlišného postupu bylo akceptovatelné státními  kontrolními orgány .
Kontrolní výbor dále upozorňuje na potřebu zdůvodnit rozdíl mezi cenou věcného břemene uložení kanalizace  a odhadní cenou dle posudku.
 
2)Kontrola platných směrnic
KV  upozorňuje na potřebu  předložení všech platných směrnic souvisejících s činností obce.
 
3)Pravidelné kontroly
 
Pan Konopásek provede kontrolu dodržování spisového řádu obecním úřadem.
 
Pan Soper provede kontrolu plnění usnesení ZO v roce 2011.
Kontrolní výbor na návrh pana Konopáska doporučuje vedení obce vytvoření organizační struktury obecní správy, která by jasně vymezila oblasti zodpovědnosti jednotlivých pracovníků obecního úřadu a poradních orgánů zastupitelstva obce. Takto vytvořená struktura by umožňovala KV transparentní kontrolu činnosti obecní  správy.
 

 


Vytvořeno: 31. 5. 2012
Poslední aktualizace: 31. 5. 2012 00:00
Autor: Pavel Soper