Obsah

Zápis z jednání

Typ: ostatní
Kontrolního výboru Obce Úholičky konaného dne 15.4.2012 V Úholičkách

Jednání zahájeno v 19:30

 
Přítomni: B.Suchá,J.Konopásek,P.Soper
 
Omluveni : ---------
Hosté: -------
Program jednání: 
1)Investice do cizího majetku 
2)Konrola plnění usnesení ZO – předběžná zpráva
3)Kontrola platných vyhlášek, návrh na změnu, pověření
4)Kontrola spisového řádu
5)Skutečná cena BD (podnět) plán kontroly
6)Dům paní Studecké (podnět) 
 
K bodu 1) programu 
Usnesení : KV prověří právní zajištění investic obce na cizích pozemcích (alej, údržba komunikací atd.). Vypořádání vzniklých pohledávek v souvislosti se zhodnocením cizích pozemků.
Schváleno : 3 pro
 
K bodu 2) programu 
Pan Soper seznámil členy KV s probíhající kontrolou plnění usnesení ZO v roce 2012, zjištění budou řešeny s ostatními členy ZO na naéjbližší poradě zastupitelstva obce
Usnesení : Bez usnesení
Schváleno : Bez hlasování
 
K bodu 3) a 4) programu 
Usnesení : KV pověřuje paní Suchou a pana Konopáska kontrolou platných vyhlášek a spisového řádu, kontrola proběhne v termínu 10.5.2012 a bude oznámena pracovnici OU. 
Schváleno : 3 pro
 
K bodu 5) programu 
Usnesení : KV konstatuje, že v souvislosti s výstavbou rodinného domu pí Studecké mohlo dojít k porušení vyhlášky 4/98. Konkrétně se zásadami architektonického uspořádání podle přílohy 1. KV si vyžadá další podklady na základě kterých bylo vydáno souhlasné stanovisko obce se stavbou případně oddělením pozemku. KV žádá stavební výbor o součinnost při posouzení právního stavu věci.
Schváleno : 3 pro
 
K bodu 6) programu 
Usnesení : KV posoudí dokumenty dodané panem Vodrážkou po jejich obdržení a prověří soulad s položkami na pořizovacím účtu předmětné investice. 
Schváleno : 3 pro
 
Předběžně domluveno svolání příštího jednání výboru na 4.6.2012 
V Úholičkách dne 15.4.2012
Zapsal : Mgr. Pavel Soper
 

 


Vytvořeno: 31. 5. 2012
Poslední aktualizace: 31. 5. 2012 00:00
Autor: Pavel Soper