Obsah

Zápis z jednání kontrolního výboru 1/2018

Typ: ostatní
Konaného 15.11.2018 v budově obecního úřadu v Úholičkách

 

 1. Statut – členové výboru se seznámili s obsahem, v tuto chvíli není potřeba žádná změna
 2. Spolupráce se zastupitelstvem – plány kontrol budou průběžně projednávány se zastupiteli tak, aby se zajistilo, že budou respektovány výstupy KV a budou mít reálný dopad na chod obce.
 3. Členové KV se seznámili s dosavadními požadavky KV, zvláště požadavek vytvoření organizační struktury a stanovení náplně práce jednotlivých komisí, výborů a dalších organizačních jednotek obce. Nutný předpoklad pro efektivní kontrolní činnost. Kontrola činnosti výborů spadá dle zákona do pravomoci KV, případná kontrola činností komisí závisí na domluvě a zadání zastupitelstva obce.
 4. Předměty kontroly:
  1. Kontrola plnění usnesení - pro kontroly od r. 2019 vznikne databáze: č. usnesení, kategorizace, pověření, odkaz na stažení daného zápisu. Návrh databáze připraví P. Soper a předloží ostatním členům KV a zastupitelům. V budoucnu by měla být databáze k dispozici na webu obce a usnadnit vyhledávání mezi usneseními a kontrolu jejich plnění.
  2. Ostatní výbory – KV žádá předsedy finančního a stavebního výboru, aby vytvořili případně zveřejnili statuty a jednací řády. Zápisy z jednotlivých jednání by měly být zveřejňovány na webových stránkách – pravidelná kontrola KV.
  3. Kontrola činnosti obecního úřadu v souvislosti s dodržováním právních norem. Je třeba vymezit úžeji možné oblasti kontroly, členové KV přednesou návrhy na dalším jednání KV.
  4. KV má zájem sledovat stížnosti/podněty/výhrady občanů vůči obci. Diskuze: Co je bráno jako stížnost? Existují nějaké formální požadavky způsob na podání a jsou někde k dispozici? Je to nějak evidováno? P. Soper jako předseda KV si vyžádá od obecního úřadu pravidla pro příjem a zpracování stížností občanů, případně navrhne jejich zpracování a formalizaci procesu.
  5. Vyhlášky a nařízení obce – zkontrolovat jejich platnost a smysl. P. Soper požádá obecní úřad o všechny platné vyhlášky, případně zjistí, zda je seznam na webu obce kompletní. Své zjištění předloží na příštím jednání KV.  
 5. Informační strategie obce – KV navrhuje zpracování formalizované informační strategie obce, která bude zahrnovat seznam a kategorizaci informací poskytovaných občanům a zároveň způsob předávání informací jednotlivými informačními kanály. Nyní není jasné, jaké informace chodí jakými kanály, s jakým předstihem apod. - KV požaduje po OÚ sdělení informační strategie (co a jak se zasílá).
  1. Obecní noviny
   1. Starostka obce svolala redakční radu novin (mj. na základě diskuse na veřejném zasedání). Předseda KV seznámil členy výboru s navrhovanými změnami.
   2. KV se domnívá, že navržené změny mohou pomoci naplnit zákonnou povinnost obce podávat objektivní a vyvážené informace o obci, jak jí to ukládá tiskový zákon. P. Soper navrhuje vytvořit týmu externistů, kteří by na zakázku zajišťovali tematické články o obecních „kauzách“ a byly honorováni za odevzdané články. Předá ke zvážení vedení obce.
   3. Pravidla pro vydávání obecních novin schválilo zastupitelstvo v roce 2011. KV shledává, že pravidla ohledně četnosti vydávání, zveřejňování souhrnu usnesení a zřízení redakční rady mohou zůstat v platnosti beze měny.
   4. Pravidla je potřeba doplnit o nově zvažované změny: Složení redakční rady bez účasti zastupitelů, schválení obsahu čísla redakční radou.
   5. KV navrhuje zvýšit limit na příspěvky občanů na 3000 znaků, stejný limit dát i starostce a zastupitelům jako doporučení s ohledem na formát tiskoviny. Redakční rada jakožto nezávislý orgán může mít právo v odůvodněných případech odsouhlasit delší text.
  2. web – KV navrhuje celkovou revizi webové prezentace obce, struktura je nepřehledná, nejsou stahovány staré informace, jsou publikovány informace v PDF nebo pouze jako obrázky – KV navrhuje zahrnout web do výše zmíněné informační strategie, přesně určit co a v jaké podobě má být na webu dostupné, následně KV navrhuje zajistit odbornou analýzu obsahu webu a posouzení jeho ergonomie odborníkem. Dílčí připomínky jednotlivých uživatelů mohou být subjektivní a protichůdné. Jako optimální se jeví spolupráce s dodavatelem redakčního systému, který by měl mít přístup k uživatelským statistikám a zároveň se zaměřuje na weby samosprávných celků. Na základě podnětu pana Hejreta KV navrhuje udávat v přehledu uzavřených smluv ceny včetně DPHaby byly zřejmé skutečné náklady pro obec.
 6. DPH. KV pověřuje pana Hejreta prověřením, zda skutečnost, že obec není plátcem DPH je v souladu s platnou legislativou

Úkoly:

 1. P. Soper připraví databázi usnesení 
 2. P. Soper zjistí pravidla pro zpracování a evidenci stížností občanů
 3. P. Soper prověří seznam platných vyhlášek a nařízení
 4. M. Hejret na základě podkladů z OU prověří status obce jako neplátce DPH
 5. Všichni členové KV: Zváží další možné oblasti kontroly
 6. P. Soper projedná náměty KV se zastupiteli

 

Zápis odsouhlasili:

Pavel Soper   ________________________________

Ondřej Svoboda ______________________________

Miloslav Hejret ________________________________


Vytvořeno: 23. 1. 2019
Poslední aktualizace: 23. 1. 2019 12:21
Autor: Pavel Soper