Obsah

Zápis z jednání kontrolního výboru 2/2019

Typ: ostatní
Konaného 24.01.2019 v budově obecního úřadu v Úholičkách

Začátek jednání: 19:00

Konec jednání: 21:30

Přítomni: Pavel Soper, Ondřej Svoboda, Miloslav Hejret

 

Program:

  1. Uzavření kontroly plnění usnesení za rok 2018
  2. Evidence usnesení pro další rok, zanášení usnesení do databáze
  3. Obec jako plátce DPH
  1. Proces zpracování stížností občanů 
  2. Úkoly na další období

 

  1. Kontrola plnění usnesení, členové KV dokončili kontrolu plnění usnesení z předešlého roku a nezaznamenali žádný nedostatek. Usnesení byla naplněna ve schváleném rozsahu, případně je jejich plnění v procesu. Vznik Fondu obnovy majetku - KV bere na vědomí, že fond vzniká a bude financován z příjmu ze skládky. Je potřeba dořešit účetní systém řešení fondu.

 

Upozornění KV:

U některých usnesení je uvedeno že plné znění schvalovaného dokumentu je přílohou zápisu. V takovém případě by měl být zápis za dané veřejné zasedání zveřejněn i s přílohou. Týká se to například rozpočtových opatření (usnesení 7/28VZ/2018)

 

Schválené dodatky smluv by měly být zveřejněny spolu s původní smlouvou (usnesení 16/28VZ/2018)

 

  1. Členové KV se seznámili s databází usnesení pro aktuální volební období. Usnesení budou evidovány včetně poznámky, zda jejich následné plnění bude podléhat následné kontrole, nebo je taková kontrola bezpředmětná. Databáze umožní provádět kontrolu průběžně v rámci veřejných zasedání.

 

  1. Předseda KV seznámil členy výboru se stanoviskem obce ohledně přihlášení se k platbě DPH. Toto stanovisko bylo sděleno ústně paní starostkou. Dle názoru obce není vybíraní poplatků za internet a kabelovou televizi hospodářskou činností obce a nemá být započítáno do sumy příjmů na základě které se posuzuje povinnost být registrovaným plátcem DPH. Obec pouze provádí výběr poplatků a předává je provozovateli KTV, který provádí vlastní hospodářskou činnost. M.Hejret upozorňuje, že telekomunikační služby jsou zákonem uvedeny, mezi těmi, které je třeba započítávat a že poplatky za TV a internet jsou v závěrečných účtech obce uváděny na straně příjmu. Možnost vybírání příspěvků aniž by šlo o hospodářskou činnost je možné, ale je třeba to mít ošetřené smlouvou s provozovatelem.

 

Závěr KV:

KV žádá obecní úřad o předložení smlouvy s provozovatelem KTV v obci

KV zároveň žádá o písemné vyjádření obce k nálezu KV ohledně DPH, aby molo být zveřejněno na stránkách KV.

 

  1. Členové KV se seznámili se způsobem evidence a vyřizování stížností občanů. Stížnosti jsou evidovány v tištěné podobě s uvedenou poznámkou, jak byla daná stížnost vyřešena. KV nemá k tomuto způsobu evidence připomínky a nabízí, že v souladu se statutem KV se může podílet na řešení stížností fyzických či právnických osob. Zvláště v případě, kdy by nedošlo ke shodě mezi stěžovatelem a obecním úřadem či zastupitelstvem obce. V takovém případě může zastupitelstvo pověřit KV pokračováním v řešení stížnosti.

 

  1. Úkoly na další období:

 

P.Soper – bude spolupracovat s obecním úřadem na analýze webu obce a jeho zlepšování a zpřehlednění.

 

M.Hejretr – prostuduje platnou „Směrnici pro zajištění systému vnitřní finanční kontroly obce Úholičky“ a případně navrhne její možné zjednodušení a přizpůsobení potřebám obce.

 

 

Další jednání bude svoláno předsedou KV dle potřeby

 

Zápis odsouhlasili: Pavel Soper, Ondřej Svoboda, Miloslav Hejret


Vytvořeno: 2. 3. 2019
Poslední aktualizace: 2. 3. 2019 08:24
Autor: Pavel Soper