Obsah

Zápis z jednání kontrolního výboru 3/2019

Typ: ostatní
Konaného 2.5.2019 v budově obecního úřadu v Úholičkách
 1. Zpráva z veřejného zasedání zastupitelstva – v rámci zpráv předsedů komisí
 • Pavel Soper informoval ostatní členy KV o bodech projednávaných na VZ zastupitelstva obce dne 29. 4. 2019.
 • Předseda KV požádal předsedy ostatních výborů a komisí o zveřejňování zápisů a ostatních materiálů (statut finančního a stavebního výboru) na webu.
 • Vyjádření obce k DPH – nedoloženo dostatečně, KV má dosud k dispozici jen zprávu z auditu, která se opírá o vyjádření starostky obce. Podle dohody bude zaslán výsledek konzultace, kterou měla obec se specialisty v daném oboru. Předseda KV pověřen urgencí tohoto vyjádření.
 • KV k tématu – je potřeba, aby se obec v této věci obrátila na daňového poradce v oblasti DPH a dostala jednoznačné písemné vyjádření – KV může vhodné lidi doporučit. (Doporučeno např. METIS s.r.o., pan Hejret dodá další alternativy)
 • Vhodná by byla účast pana Hejreta na poradě zastupitelstva, kde by bylo možno problematiku vyložit detailně – předseda KV projedná tuto možnost se starostkou obce.
 1. Analýza a optimalizace webu obce
  • P. Soper oslovil obch. zástupkyni firmy, která dodává systém pro obecní web s dotazem, zda poskytují analytické služby. Na základě vyjádření firmy KV zváží doporučení dalšího postupu. Zadání analýzy externě, případně vytvoření vlastní ankety zaměřené na identifikaci chybějících, či naopak nadbytečných informací.
  • Aktuální doporučení KV k webu:
   • Vše, co je na Facebooku (upoutávky na akce, informace o provozních záležitostech - např. Kontejnery apod.), musí být i na webu.
   • Všechny informace na webu musí být v textové podobě v těle stránky – NE pouze v PDF nebo obrázek ke stažení.
   • Zpřehlednit možnosti automatického informování na titulní stránce webu (mobilní rozhlas, mail, SMS).
 2. Systém šíření informací z obce – není jasné, jaké kanály jsou k čemu využívány a jak jsou šířeny

Typy informací k šíření:

 • Odpady, kontejnery apod.
 • Zasedání zastupitelstva a s tím spojené záležitosti, veřejná projednání
 • Změny v jízdních řádech, doprava a pod. informace
 • Aktuální informace – přerušení dodávek energií, uzávěrky silnic
 • Pozvánky na akce pořádané přímo obcí, i jinými subjekty
 • KV doporučuje využívat k šíření výše zmíněných informací všechny dostupné kanály. Pokud je důvod některé informace šířit selektivně jen určitým způsobem, měl by být vytvořen závazný manuál obsahující tato pravidla, například které informace jsou vyhlašovány rozhlasem, prostřednictvím SMS. U pravidelných akcí typu zasedání by měl být stanoven i časový předstih, v jakém je třeba o akci informovat.
 1. Směrnice v obci
 • obecně ve směrnicích nebyl zjištěn zásadní nedostatek. Směrnice pro zajištění systému vnitřní finanční kontroly obce Úholičky určuje KV jako subjekt, který provádí kontrolu. KV bude nadále provádět kontroly podle této směrnice a bude se na ni odkazovat při svých závěrech.
 1. Obecní noviny
 • P. Soper informoval o nových pravidlech pro vydávání Obecních novin, která byla schválena na posledním zasedání zastupitelstva obce. Do tří měsíců bude ustaven šéfredaktor, který bude odpovědný za obsah a činnost redakce. KV se bude obsahu a výhradám v novinách věnovat a dávat podněty zastupitelstvu, které bude vykonávat funkci redakční rady. P. Soper vyzve v novinách občany, aby s jakýmikoliv náměty, připomínkami, výhradami a stížnostmi k dění v obci oslovili KV.
 1. Vyhláška o inventarizaci majetku
 • p. Hejret výhledově zkontroluje (po dořešení DPH).

Vytvořeno: 15. 5. 2019
Poslední aktualizace: 15. 5. 2019 09:49
Autor: Pavel Soper