Obsah

Zápis z jednání kontrolního výboru 4/2019

Typ: ostatní
Konaného 15.10.2019 v budově obecního úřadu v Úholičkách

Kontrolní výbor 15. 10. 2019

 

  1. Uzavření kontroly dodržení limitů pro plátce DPH

Kontrolní výbor konstatuje, že poté, co byly platby za kabelovou TV a internet převedeny přímo na provozovatele, nejsou již zahrnovány do příjmů z ekonomické činnosti a obec v takovém případě nemusí být registrována jako plátce DPH.

KV se domnívá, že z hlediska zákona mohlo být vybírání poplatků, které byly vedené v závěrečných účtech jako příjem obce, považováno za hospodářskou ekonomickou činnost. V takovém případě se zřejmě měla obec zaregistrovat jako plátce DPH. Při následném odstranění příjmů z poplatků KTV pak mohlo dojít k odregistraci.

KV považuje věc ze svého pohledu za uzavřenou a nebude se jí dále zabývat s tím, že stanovisko p. Hejreta považuje nadále za relevantní.

 

  1. Stížnost Libora Hofmana

Stěžovatel napadá proces žádostí pro udělení "kompenzačního příspěvku”, který nahradil dotaci na ekologické vytápění.

KV se zabýval dvěma hlavními body stížnosti pana Libora Hofmana. Za prvé, že kompenzační příspěvek z povahy svého názvu měl být nárokový a měl být vyplacen každému občanovi bez dalších podmínek, například v podobě podání žádosti. Za druhé, že při vyplácení příspěvku došlo k diskriminačnímu jednání, kdy byli jako příjemci vyloučeni ti, kdo nepožádali o příspěvek, protože o něm nebyli informováni.

K prvnímu bodu KV konstatuje, že název příspěvku je zavádějící, ale pro nárokovost není podstatný název, ale jeho obsah, tedy to, jak byl odsouhlasen zastupitelstvem, tedy jako nenárokový. Příspěvek není kompenzací náhrady škody, protože obec není poškozovatelem. Při vyplácení příspěvku je pak třeba dodržovat pravidla schválená zastupitelstvem včetně závazného termínu podání žádosti.

K druhému bodu KV konstatuje, že obecní úřad splnil zákonem stanovené povinnosti informovat občany o rozhodnutí zastupitelstva o příspěvku. Obec k tomu využila všech standardních komunikačních kanálů a nikdo nebyl systematicky vyloučen. Rovněž žádné ze schválených pravidel apriori nevylučovalo nikoho z občanů.

KV neshledal v tomto bodě pochybení ze strany obce.

  1. Informovanost občanů

KV připomíná, že dosud neobdržel požadovanou formalizovanou informační strategii, viz zápis z 15. 11. 2018  a 2. 5. 2019. Tato žádost je ze strany obce zatím bez odezvy.

KV proto navrhuje následující opatření ke zlepšení informovanosti občanů:

  • Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva nebývá zasílána v dostatečném předstihu, proto KV doporučuje všechna pozvání, která jsou vyvěšována na úřední desku min. týden před akcí (veřejná zasedání, projednání atd.), distribuovat tentýž den, kdy je vyvěšen na úřední desku, i všemi běžnými kanály (mobilní rozhlas, email, www, FB). Zároveň KV doporučuje připomenutí ještě den před akcí.

 

  • KV zjistil, že pravděpodobně nefunguje zasílání informací na e-maily registrované na www stránkách obce. KV doporučuje ověřit funkcionalitu e-mailů a buď je zahrnout do pravidelných kanálů (což doporučujeme), nebo tuto možnost zrušit, informovat o tom občany a nadále využívat jen mobilní rozhlas.

 

  1. Kontroly KV v následujícím období:

Dodržování vyhlášky o inventarizaci majetku – kontrolu provede p. Hejret po Novém roce.

Dodržování zásad IT bezpečnosti a nakládání s osobními údaji – kontrolu provede p. Soper.

Pověření členové KV budou kontaktovat obecní úřad a domluví konkrétní termín kontroly.


Vytvořeno: 21. 10. 2019
Poslední aktualizace: 21. 10. 2019 08:48
Autor: Pavel Soper