Obsah

Zápis z jednání kontrolního výboru 8/2022

Typ: ostatní
konaného 28. 4. 2022

Začátek jednání:  20:30 Konec jednání: 21:30

Přítomni: Pavel Soper, Ondřej Svoboda, Miloslav Hejret

Program:

 1. Kontrola stavu projektů dle schváleného strategického plánu
 2. Kontrola pravidel poskytování příspěvků
 
 1. P. Soper a O. Svoboda shrnuli závěr kontroly provedené dne 22.10. Kontrola se týkala projektů „Ulice Nad Parkem“ a „Hřiště na Habří“. Zápis z této kontroly je přílohou tohoto zápisu. KV diskutoval možnosti, jak smluvně zajistit časový rámec dokončení staveb, pokud smluvní penále není v současnosti vymahatelné či vymáhané. Během dalších kontrol se KV na tuto oblast zaměří. Cílem bude zjistit, jak velké bylo u projektů prodlení, jaké by mohlo být teoretické penále a zda prodlení byla převážně vinou dodavatele, či jiných okolností, například problémy na straně obce.

 

Další kontrola je plánovaná na 19. 5. 2022. P. Soper zajistí součinnost obce. Kontrola bude zaměřena na projekty:

 • Oprava přečerpávací stanice OV č. 2
 • Oprava přečerpávací stanice OV č. 3
 • Oprava povrchů na návsi

 

 

 1. P. Hejret seznámil členy KV s kontrolou pravidel přidělování dotací. Kontrola byla zaměřena na jednoznačnost kritérií a soulad pravidel schválených zastupitelstvem s formulacemi žádostí o poskytnutí dotací.

 

Nalezené nesrovnalosti v jednotlivých programech:

 

 • Finanční příspěvek na rekondiční pobyty a pedikúru (zdravotní masáž)

U pedikúry či masáže je uvedeno „Na pedikúru (masáž) je příspěvek stanoven ve výši 180 Kč/ošetření“. Není daná periodicita, teoreticky se to může týkat většího množství úkonů.

 

 

 • Finanční příspěvek na vzdělávací pobyty

V pravidlech je uvedená podmínka vzdělávacího charakteru pobytu, např: jazykový kurz, jazykový pobyt, studijní pobyt v zahraničí. V praxi se však příspěvek přiděluje jen na účely jmenované jako příklad. Je třeba dát do souladu, změnit formulaci nebo praxi přidělování. Pro případ změny podmínek by se vedle středních škol a gymnázií měly zmínit i učební obory jako forma přípravy na povolání.

 • Příspěvek na ekologické aktivity

O porušení pravidel pro přidělení příspěvku by měl rozhodovat úřad dle schválených pravidel, nikoliv zastupitelstvo na VZ.

 • Obecné podněty k příspěvkům:
  • Zvážit valorizaci příspěvků, především na domovní ČOV v souvislosti s řešením situace odpadních vod v Podmoráni.
  • Zvážit aktuálnost příspěvků, za tímto účelem si KV vyžádá přehled počtu přidělení jednotlivých příspěvků.

 

 

Další jednání bude svoláno předsedou KV dle potřeby.

 

Zápis odsouhlasili: Pavel Soper, Ondřej Svoboda, Miloslav Hejret

 

 

 

Příloha

Zápis z kontroly KV

Kontrola provedena 22.10.2022 17:00-19:00 v budově Obecního úřadu Úholičky

Přítomni:

Za KV: Pavel Soper, Ondřej Svoboda

Za Obec: Terezie Kořínková

Předmět kontroly: Projekty „Ulice nad Parkem“ a „Hřiště Na Habří“, kontrola dle předložené dokumentace.

Body kontroly:

·       Výběr projektanta, vypracování projektu – kontrola dodržení pravidel a schválení
·       Výběr dodavatele – kontrola dodržení pravidel a Schválení
·       Záruka a případné reklamace (smlouva s dodavatelem)
·       Kolaudace, dodržení termínu, případně příčina zpoždění
·       Dodržení rozpočtu, případně odůvodnění vícenákladů

 

Závěry kontroly

Projekt „Ulice nad Parkem:

Na základě předložených dokumentů nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné formální chyby byly ihned odstraněni.

Během projektu bylo třeba nahradit vybraného projektanta novým, protože firma vzešlá z výběrového řízení nebyla schopna zakázku dodat. Dle následujícího zjištění byl proces nahrazení dodavatele projektu komunikován s ostatními zastupiteli a proběhl transparentně.

 

Projekt „Víceúčelové hřiště Na Habří“

KV výbor neshledal v realizaci projektu žádná pochybení


Vytvořeno: 7. 9. 2022
Poslední aktualizace: 7. 9. 2022 17:05
Autor: Pavel Soper