Obsah

Zápis z jednání kontrolního výboru Obce Úholičky

Typ: ostatní
konaného dne 23. 1. 2013 V Úholičkách

Zápis z   jednání 

kontrolního výboru Obce Úholičky  konaného dne 23. 1. 2013 V Úholičkách

Jednání zahájeno v  18:45

 

Přítomni: B. Suchá, J. Konopásek, P. Soper

 

Omluveni :

Hosté: Ing. Terezie Kořínková. Alojz Šula, František Matějček, Jana Jakoušová

 

Program jednání:

1.

2.

3.

 

K bodu 1) programu

¨

Paní Jakoušová se vrací k dosud nepředloženému harmonogramu účetní uzávěrky, podle jejich informací je tento harmonogram dodávaný krajským úřadem a je na obecním úřadu k dispozici. Pan Konopásek upozorňuje, KV dosud obdržel ke kontrole pouze vyhlášku s názvem „harmonogram účetní uzávěrky“, tento dokument ovšem vlastní harmonogram neobsahoval. Je domluveno, že za přispění paní Jakoušové a pana Konopáska se tento problém vyjasní  a budou předloženy požadované materiály.

 

Usnesení :

Bez usnesení

 

K bodu 2) programu

Předseda kontrolního výboru seznámil členy s předloženými výkazy činnosti, které byly předloženy jako podklad k fakturám za činnost TDI na projektu MŠ Na Habří. Podklady v souhrnu za jednotlivé fakturované měsíce překračují maximální smluvně dojednanou částku, proto byla v uvedených měsících vyplácena stejná maximální částka. Pan Matějček upozorňuje, že výkazy jsou podepsané jiným subjektem, než je ten, se kterým má obec smlouvu, tedy firmou Akcent. Pan Konopásek doporučuje, aby firma Akcent podepsala výkazy a převzala tak zodpovědnost za činnost TDI na projektu.

Usnesení :

KV doporučuje, aby výstupy z činnosti TDI prováděné stavebním dozorem Ing. Borákem byly předloženy k podpisu firmě ACCENT, která je smluvním partnerem obce pro provádění TDI

Schváleno :  3 pro

 

K bodu 3) programu

Předseda kontrolního výboru shrnul dle dodaných podkladů vývoj výběru dodavatele služby TDI pro projekty statek čp.10 a mateřské školky,.

 

Výzva na dodavatele TDI pro projekt statku byla předložena zastupitelům a po projednání připomínek také schválena na veřejném zasedání, následně bylo provedeno výběrové řízení podle obecní vyhlášky o zadávání zakázek malého rozsahu. Do tohoto výběrového řízení se přihlásila pouze jedna firma a poté bylo výběrové řízení zrušeno. Toto zrušení ovšem nebylo schváleno obecním zastupitelstvem na veřejném zasedání.

         Následně proběhlo v režii paní místostarostky paní ing. Studecké poptávkové řízení, kdy bylo poptáno několik dodavatelů, z nichž byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy ACCENT. S tou byla následně uzavřena smlouva totožná s tou, která byla schválena zastupitelstvem. Smlouva sama stejně jako výsledek výběrového řízení nebyla schválena na veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

         Obdobné poptávkové řízení bylo provedeno i v případě mateřské školky. Opět bylo  poptáni několik firem, z nichž byla opět vybrána firma AKCCENT jako nejvýhodnější. Smlouva, která byla podepsána na dodávku TDI pro MŠ vykazuje v několika bodech odlišnosti od smlouvy uzavřené na projekt statku.

  • Vyšší hodinovou sazbu za odvedenou práci
  • Poznámku o dohodnuté platbě v určité výši na rozdíl od dohodnuté ceny za odvedenou práci
  • Vyšší počet dohodnutých hodin odvedených TDI na stavbě

 

Předseda KV upozorňuje, že na zakázku o dodávce TDI na tyto projekty se jednoznačně vztahuje vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a jedná se konkrétně o zakázku kategorie III, dodávku služeb jejíž očekávaná hodnota přesahuje 150 000,-. Zároveň se ovšem nejedná o zakázku, na kterou by se vztahoval zákon 137/2006 sb. O veřejných zakázkách. Postup podle směrnice je ovšem pro obec závazný, přesto se podle ní ani v jednom případě důsledně nepostupovalo.

 

Paní Jakoušová se dotazuje, proč se tato věc řeší se značným zpožděním, kdz je projekt školky již téměř dokončen.

Předseda KV vysvětluje, že KV se začal zabývat problémem TDI v souvislosti s kontrolou proplácených faktur v jednotné výši, zároveň byly některými členy stavební komise vzneseny pochybnosti o některých krocích pana Boráka.

 

Pan Šula připomíná, že dozor stavby provádí pan Borák, který nemá autorizaci, o které se zastupitelstvo dohodlo, že ji bude na obecních stavbách vyžadovat. Autorizaci má firma ACCENT, který má pana Boráka metodicky vést, zástupce firmy ACCENT, pan Šimůnek se přitom účastni jen dvou kontrolních dnů na MŠ

 

Paní starostka vysvětluje, že k pochybení při výběrovém řízení došlo špatným zařazením dodávky, kdy od počátku se na ni pohlíželo, jako na zakázku, na kterou se směrnice nevztahuje.

 

Předseda KV upozorňuje, že první , zrušené výběrové řízení na statek zjevně probíhalo podle směrnice, včetně ustavení výběrové komise a dalších náležitostí. Upozorňuje také, že pokud by bylo řádně provedeno výběrové řízení na statek, nemuselo by se dle směrnice opakovat obdobné řízení pro školku. Pak by ovšem obě smlouvy musely být shodné.

 

Pan Šula navrhuje jít chronologicky a pojmenovávat jednotlivá pochybení. A dotazuje se, zda byl někdo pověřen provedením výběrového řízení. Kontrolou zápisů z veřejných zasedání je zjištěno, že byly schváleny parametry výběrového řízení, následně již nedošlo k pověření konkrétní osoby

 

Další pochybení spatřuje KV v tom že:

1.

         citace směrnice:

1.3.9Zastupitelstvo může rozhodnout o nepřijetí žádné nabídky či o zrušení zadávání zakázky. Své rozhodnutí zdůvodní

2.

         citace směrnice:

3.3.7 Vedení obce jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek (komise), která musí mít nejméně 3 členy a náhradníka. Jejím členem musí být starosta nebo místostarosta, je-li to možné, také osoba se znalostmi v oboru dle předmětu zakázky, člen zastupitelstva obce. Starosta či místostarosta řídí jednání komise

3.

                  

citace směrnice:

4.8.. -Rozhodnutí o zadání zakázky a uzavøení smlouvy na zakázku malého rozsahu pro II. a III kategorii pøísluší zastupitelstvu obce

4.

 

Paní starostka se ptá, jaký postup KV navrhuje. Předseda KV uvádí, že na poslední poradě zastupitelů byl vznesen návrh na zpětné schválení smlouvy, upozorňuje, že podle výkladu některých právníků není takový postup možný, cituje konkrétně názor advokátky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové:

 

Jediným problémem výkladu bude otázka případného zpětného schvalování příslušným orgánem. Bylo by

však proti účelu ustanovení tohoto zákona, aby se dal zpětným schválením zhojit tak závažný jev, jako

realizace právního úkonu bez souhlasu orgánu obce, který má věc ve své pravomoci. Podle mého

názoru zpětným schválením nepřestává být původní právní úkon neplatným – aby se stal bezvadný, musel by být

po schválení realizován znovu, což ale nebývá vždy možné. Každý jiný přístup by však smysl tohoto paragrafu

negoval. Navíc v trestněprávní odpovědnosti je zpětné schvalování vůbec nepřípustné.

 

Následně navrhuje, aby se vedení obce poradilo s právním zástupcem obce, případně zástupci dozorového orgánu. K tomu se připojují i ostatní členové KV.

Předseda KV dále navrhuje, aby vzhledem k nejasnosti o platnosti současné smlouvy byla uzavřena nová smlouva se současným TDI na kontrolu dokončovacích prací na MŠ a nezbytných zajišťovacích prací na statku čp. 10. Po schválení zastupitelstvem a vzhledem k časové tísni může být tato zakázka zadána bez výběrového řízení.

 

Usnesení :

KV konstatuje pochybení při zadávání veřejné zakázky na TDI pro projekt statku čp.10 a MŠ Na Habří, Výběr proběhl v rozporu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, viz body 1-4 výše.

Schváleno : 3 pro

 

KV doporučuje zastupitelstvu získat na vzniklou situaci názor právního zastoupení obce případně dozorového orgánu. V případě pochybností o platnosti současné smlouvy navrhuje aby byla uzavřena nová smlouva se současným TDI na kontrolu dokončovacích prací na MŠ a nezbytných zajišťovacích prací na statku čp. 10. po řádném schválení zastupitelstvem obce

 

Jednání ukončeno ve 21:10

 

Předběžně domluveno svolání příštího jednání výboru na:

Dle dohody v druhé půli Března

V   Úholičkách dne 23. 1. 2014

Zapsal: Mgr. Pavel Soper


Vytvořeno: 22. 2. 2014
Poslední aktualizace: 22. 2. 2014 00:00
Autor: Pavel Soper