Obsah

Zápis z konroly zda má být obec plátcem DPH

Typ: ostatní
Předeno obecnímu úřadu k vyjádření

Zápis z kontroly, zda-li má být obec Úholičky plátcem daně z přidané hodnoty či nikoliv


Plátcem DPH se osoba povinná k dani stává, překročí-li za 12 po sobě jdoucích měsícíců obrat 1.mil. Kč (nejedná se tedy o rok kalendářní).
U obce se do stanoveného obratu započítávají jen „ekonomické“ činnosti, a to jak činnosti, jež podléhají odvodu DPH tak např. pronájem nemovitostí, jenž je od daně z příjmu osvobozen.


Do obratu se naopak zjednodušeně řečeno nezapočítávají o obce daňové příjmy, dále příjmy z úhrad za jejich veřejnoprávní činnost a většina činností osvobozených od daně, rovněž tak do obratu nespadají příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (např. pozemků).


Pro posouzení obratu jsem vytipoval tři rozhodující příjmy, jež podle mého názoru vstupují do obratu pro posouzení plátcovství DPH, a to za probíhající rok a tři předchozí. Což znamená, že předmětem DPH i obratu mohou být i jiné rozpočtové položky, pro efektivitu procesu posouzení jsem však v této fázi od těchto méně významných položek abstrahoval.


Podle přiložené tabulky je vidět, že obec obrat splňuje průběžně od roku 2015. Do hlubší historie jsem nešel, protože daň lze doměřit za posledních 36 měsíců, tedy ke konci roku 2018 maximálně od zdaňovacího období 12/2015, resp. 4.čtvrtletí 2015.
Jak bylo řečeno výše, ne všechny příjmy vstupující do obratu, jsou předmětem odvodu DPH, v případě obce to nejsou příjmy z pronájmu nemovitého majetku. Ty mohou být variantně podrobeny DPH za splnění určitých podmínek.
K plněním, ze kterých je obec povinna DPH odvádět, má ve smyslu zákona o dph nárok na odpočet zdanitelných plnění na vstupu, jež se k těmto plněním váží.

Podle mého názoru je nyní správný tento postup:


- vyčíslit přesně obrat pro registraci
- provézt registraci obce k dani z přidané hodnoty na Finančním úřadě pro Středočeský kraj
- vymezit přesně příjmy, jež budou podléhat zdaňování DPH
- za zdanitelná plnění od data účinnosti registrace podat přiznání k DPH a související kontrolní přiznání, tzn. vypočítat daňovou povinnost za zdanitelná plnění snížená o nárokované DPH ze souvisejících zdanitelných plnění

V Úholičkách 16.12.2018
Příloha: přehled některých rozpočtových příjmů
vybraná ustanovení zákona o DPHZákoná ustanoveníTabulka obratů
 


Přílohy

Vytvořeno: 2. 3. 2019
Poslední aktualizace: 2. 3. 2019 08:17
Autor: Pavel Soper