Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Úholičky

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

V souladu s ust. 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

oznamuji:

 

1. Volby do zastupitelstva obce Úholičky se uskuteční:

- v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin   a

- v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin

 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku obce Úholičky je volební místnost (zasedací místnost v 1. patře) v budově OÚ Úholičky, se sídlem Náves čp. 10 pro všechny voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Úholičky.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanská České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

 

V Úholičkách dne 7. 9. 2022

 

                                                                      …………………………

                                                            Ing. Terezie Kořínková, starostka

 

Vyvěšeno:   7. 9. 2022

Sejmuto:   24. 9. 2022

 

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 9. 2022

Datum sejmutí: 24. 9. 2022

Zodpovídá: 1 administrátor

Zpět