Obsah

Zpět

Pozvánka na 29. VZ ZO

   29. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE

se koná v pondělí

27. 6. 2022 od 18.00 hodin

v zasedací místnosti OÚ

 

Program: 1. Určení ověřovatelů, návrhové komise, zapisovatele, schválení  

                      programu

                  2. Závěrečný účet obce za rok 2021

                  3. Závěrečné účty DSO za rok 2021

                  4. Smlouvy o postoupení – nákup investičních bytů

                  5. Směnná smlouva – cesty vzniklé pozemkovými úpravami

                  6. Darovací smlouva na část pozemku p.č. 801v k.ú. Úholičky

                  7. Kupní smlouva – nákup spoluvlastnického podílu p.č. 552/2 v k.ú.       

                      Úholičky – les

                  8. Žádosti o příspěvky na činnost

                  9. Refinancování finančních produktů Efekta

                10. Územní opatření o stavební uzávěře

                11. Zprávy předsedů komisí a výborů

                12. Zpráva starostky

                13. Diskuse

                14. Závěr                 

 

 

Srdečně zveme všechny občany.  

 

Vyvěšeno:    17. 6. 2022                                                         Sejmuto:  27. 6. 2022

Vyvěšeno: 17. 6. 2022

Datum sejmutí: 27. 6. 2022

Zodpovídá: 1 administrátor

Zpět