Obsah

Územní plán obce

Územní plán obce je dokument obsahující dvě základní části. Textovou část - vyhláška č. 4/1998 a grafickou část - odkaz na mapu obce (v nabídce vrstev prosím zvolte Územní plánování). Grafická část územního plánu je pouze v tištěné podobě. Ta je umístěna na obecním úřadě Úholičky a stavebním úřadě Velké Přílepy.

Vyhláška stanoví závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání správního území obce Úholičky, vymezuje územní systém ekologické stability a určuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit. 
 

Aktuální zprávy o územním plánu a jeho změny

Veřejné projednání návrhu ÚP obce bude v pondělí 17.7.2017 více zde

 

Pro informace o územním plánu použijte kontakt na předsedu Stavební komise Alojze Šulu, tel. 724 090 094, a.sula@seznam.cz.