Obsah

Prezentace školy

Naše motto:  "Mám spoustu květin, ale děti jsou ze všech květin ty nejkrásnější.“                                                                                                       O. Wilde    

 

Mateřská škola Úholičky je od 1. března 2014 dvoutřídní. 1. 1. 2003 vstoupila do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací.

Provoz MŠ: 6.30 – 16.30 hodin. Kapacita školy ve školním roce 2017/2018 je 43 dětí.

Historie Mateřské školy Úholičky se podle dochované kroniky datuje od školního roku 1946 –1947, kdy „Mateřská škola v Úholičkách Praha – venkov – sever byla povolena výnosem ZŠR ze dne 15. května 1947 čís. I – 292/1 ai 1947.“ Od tohoto data začal i provoz mateřské školy, která byla až do 28. 2. 2014 jednotřídní. MŠ sídlila nejdříve v budově č. 6 a na několik let se změnila na zemědělský útulek pro děti. Během let 1981 až 30.6.2001 byla umístěna MŠ v budově č. 150. Tato budova se v létě 2001 vracela v rámci restituce současnému majiteli. Mateřská škola byla přestěhována do nově zrekonstruované budovy č. 6. V této budově byla v provozu až do 28. února 2014, kdy se opět stěhovala do nově postavené dvoutřídní MŠ v ulici Na Chlumci č. p. 257, kde našla trvalé umístění.

Současná MŠ je moderní přízemní atriová nízkoenergetická budova se dvěma třídami. Je umístěna na kopci v horní části Úholiček v klidném prostředí. První třída „žabiček“ má kapacitu 19 dětí, druhá třída „veverek“ je pro 24 dětí. Obě třídy jsou spojené vstupní halou a chodbou, které vedou do dětských šaten a následně do tříd. Z haly je vstup i na venkovní terasu a zahradu školy. Součástí MŠ je kuchyně, kde je pro děti zajištěna příprava čerstvého jídla. Další prostory školy tvoří ředitelna, kanceláře, sklady a kabinety, hygienická zařízení, prádelna a sušárna. Prostory uvnitř budovy i její interiérové zařízení odpovídají bezpečnostním i hygienickým požadavkům a jsou bezbariérové.

Zařízení a vybavení MŠ i školní zahrady odpovídá nadprůměrnému vybavení mateřských škol. Prostory jsou vybaveny novým nábytkem a dostatečným množstvím hraček i učebních pomůcek. Zahrada školy je bohatě zařízena zahradním herním vybavením určeným pro předškolní věk.

Okolí MŠ poskytuje dobré podmínky pro vycházky do přírody (les, louky, pole). Také do sousedních obcí je dobré autobusové spojení, což poskytuje možnost občasných výletů do Roztok, Velkých Přílep nebo Okoře.

            Velmi dobrá je spolupráce s rodiči i s ostatními institucemi, jako např. s okolními mateřskými a základními školami, Obecním úřadem Úholičky, Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha – západ, klinickou logopedkou, s Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno,…

Na bezpečnost dětí v MŠ je kladen velký důraz. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně o dodržování bezpečnosti na pracovišti proškolovány. Děti jsou pod neustálým pedagogickým dozorem a jsou poučovány pedagog. pracovnicemi o bezpečnosti v mateřské škole i na mimoškolních akcích.

Všechny pedagogické pracovnice (učitelky, ředitelka) jsou kvalifikované a neustále se ve svém oboru vzdělávají.

V naší mateřské škole se všichni snažíme vytvořit pro děti takové prostředí, ve kterém by se cítily šťastné a spokojené.      

Do budoucna bychom chtěli nadále udržet dobrou vybavenost MŠ, chtěli bychom průběžně obměňovat zastaralé pomůcky, hračky a vybavení za nové. Budeme stále klást velký důraz na bezpečnost dětí v MŠ. Všechny pedagogické pracovnice se budou ve svém oboru průběžně vzdělávat a doplňovat nové znalosti v oblasti předškolní pedagogiky. Chceme rozvíjet spolupráci s rodiči a udržet velmi dobrou spolupráci se zřizovatelem MŠ i s ostatními institucemi.

Od školního roku 2002/2003 pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). ŠVP je pro zájemce k nahlédnutí v šatně MŠ. Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší mateřské školy (kulturní a sportovní akce, výlety, pískání na flétničku, angličtinu pro předškoláky, předplavecký výcvik, keramika, atd.). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvoj hudebního a výtvarného cítění a vnímání, rozvoj pohybových dovedností a vytváření kladného vztahu dětí k přírodě.

Filosofií naší školy a hlavním dlouhodobým cílem je všestranný rozvoj předškolního dítěte cestou přirozené výchovy, s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti dětí, jejich možnosti, zájmy a potřeby. Chceme takto vytvářet dobré předpoklady pro pokračování dalšího vzdělávání dětí.

Školní vzdělávací program je rozvržen do 10 tématických bloků, které na sebe navazují a reflektují přirozený vývoj a život dítěte, vycházejí z dílčích cílů stanovených v pěti oblastech RVP PV a jsou rozpracovány v „Třídním vzdělávacím programu“. Tyto tématické bloky jsou rozvrženy na období jednoho školního roku.

Vzdělávání dětí probíhá během všech činností a situací, které se vyskytnou v průběhu celého dne a probíhají formou spontánních i řízených aktivit. Učení vychází z aktivní účasti dítěte, z jeho zájmů, prožitků, možností, potřeb, nadání a probíhá převážně skupinově, indivi­duelně nebo frontální metodou (se všemi dětmi společně). Všechny činnosti probíhají hravou formou a obsahují prvky tvořivosti.

Individuální péči věnujeme nejen dětem nadaným a talentovaným, ale i dětem s různými problémy (např. logopedické problémy, špatná adaptace dětí v MŠ, zdravotní problémy, odklady školní docházky,…).

Aktivity MŠ

Kromě standardních činností nabízíme i množství nadstandardních aktivit, které se organizují v průběhu celého roku, např.:

 • divadelní představení
 • besídky pro rodiče (v prosinci a v červnu)
 • oslavy různých svátků (Mikuláš, Vánoce, karneval v MŠ, Den dětí – soutěže a přespání v MŠ, rozlučka s předškoláky,…)
 • návštěva předškoláků v 1. třídě
 • „Hra na školu“ - pravidelná příprava dětí rok před vstupem do 1. třídy
 • děti s odloženou školní docházkou – individuální příprava v 2. pololetí šk. r.
 • různé výlety – do blízkého okolí např. na koníčky do Noutonic a na Okoř, do Roztok, byli jsme v Praze v ZOO, Botanické zahradě v Troji, na Petříně, v zámku Hořovice, na hradě Točník, v historické vesničce Ostrá,...
 • organizujeme pravidelně předplavecký výcvik,
 • pískání na flétničku - práce s dětmi s hudebním nadáním a cítěním (předškolní děti)
 • kroužky: keramický kroužek, angličtina pro předškoláčky,
 • jsme zapojeni do projektu "Medvídek Nivea", nechci kazy, projekt Voda,
 • návštěva klinické logopedky (na začátku škol. roku)
 • fotograf – skupinové foto, portréty dětí
 • pravidelné nabídky knih pro děti (asi 2x do roka)


Výtvarný, hudební nebo pohybový kroužek neorganizujeme z toho důvodu, že tyto činnosti poskytujeme všem dětem v průběhu jejich pobytu v mateřské škole, jako součást vzdělávacího procesu. Jsme na tyto činnosti dobře vybaveni, máme k dispozici dostatek školních potřeb i učebních pomůcek, pedagogické pracovnice mají odborné zkušenosti a jsme dobře zajištěni i po materiální stránce.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚHOLIČKY

Děti se do MŠ přijímají při zápisu, který proběhne ve stanoveném termínu v období od 2. do 16. května předcházejícího školního roku. Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo, datum a dobu zápisu. Letáčky se vyvěsí na vývěsní tabule v MŠ i v obci. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou v MŠ. Do mateřské školy se zapisují zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ na základě žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a postupuje podle „Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Úholičky“. Přednostně se podle kritérií přijímají děti ze spádového školského obvodu MŠ Úholičky (tj. Úholičky a Statenice), které zde mají hlášený trvalý pobyt nebo děti (cizince), které jsou zde oprávněni pobývat trvale nebo přechodně déle než 90 dnů. Plnit předškolní vzdělávání, od počátku školního roku, je povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Žádost podá zákonný zástupce dítěte při zápisu do MŠ. O přijetí či nepřijetí dítěte jsou zákonní zástupci informováni do 30 dnů od podání žádosti. V průběhu roku je možné přijmout dítě pouze v případě, když je volná kapacita MŠ. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Úholičky jsou zveřejněna v šatně mateřské školy a před zápisem také na vstupních dveřích MŠ, kde se s nimi může každý seznámit i mimo provoz MŠ.