Obsah

Historie

 

Bližší zprávy o šerém dávnověku Úholiček nemáme. Víme, že 1200 - 800 před n.l. zde žil lid Knovízské kultury. Součástí starých pověstí Českých je však pověst o lucké válce a bitvě na Turském poli. Nevíme, zda je to jen romantická báj, ale jisté je, že lokalita „Na zabitém“, kde mělo k tomuto střetu dojít, patří katastrálně do Úholiček, nikoliv do Turska. Dnes je na tomto místě vybudována velkokapacitní skládka spol. REGIOS.

Úholičky se původně jmenovaly Hoholice. Ve 14. století byly majetkem pražské kapituly u sv. Víta. Císař Zikmund je v r. 1420 církvi zabavil a nechal je upsat Václavu z Valovic. Zdá se, že část hoholského statku náležela i pražskému purkrabství, neboť se zachoval záznam sporu Zdeňka Konopišťského a Oldřicha z Hradce o Stodůlky a Hoholice, „vsi purkrabství pražského“. Pražská kapitula nabyla opět svého jmění kolem r. 1600, ne však na dlouho. Po r. 1620 měly Úholičky podobný osud, jako mnoho dalších měst a vsí byly tehdejšímu majiteli V. Trmalovi z Toušic „pro vzpouru“ zkonfiskovány. Brzy na to koupil Úholičky císařský místodržící, kníže Karel z Lichtenštejna, který je majetkově spojil s Roztokami. Majitel roztockého zámku J. Leder prodal r. 1837 Úholičky pražskému měšťanu Martinu Novákovi. Poměry za „panování“ měšťana Nováka vešly do dějin obce. Při svém dvoře zřídil vězení, kam byli umisťováni místní provinilci, a to i za drobné přestupky - samozřejmě bez soudu. Jeho dědicové r. 1860 velkostatek prodali.

historický pohled na ÚholičkyHistorický pohled na Úholičky

 

Roku 1873 majetek koupil hrabě Waldštejn. Byl prý trochu podivín, ale na rozdíl od neblaze proslulého měšťana Nováka „ze sebe nedělal žádné panstvo“, jak je zaznamenáno v obecní kronice. Vykoupil dva sousední statky, nechal je zbořit a na jejich místě založil zámecký park s řadou cenných dřevin, který je zachován dodnes. Jeho syn Zdeněk Waldštejn nabídl obci pozemek na stavbu obecné školy, místní zastupitelé však nabídku odmítli z obavy, že by se obec příliš zadlužila. V r. 1880 pronajali Waldštejnové pole a hospodářská stavení Abrahamu Steinovi, který zde založil farmu na šlechtění řepného semene. To už byl jen krok ke zlatému věku obce. V roce 1901 koupil zámek, velkostatek i polnosti agrární velkopodnikatel moderního střihu a politik Josef Wohanka (2.11. 1842 - 2.1. 1931). O 8 let později přestavěl a zrestauroval zámek, rok poté, co mu byl za velké zásluhy o rozvoj zemědělství císařem Františkem Josefem I. udělen rytířský titul. J. Wohanka byl skutečně mimořádnou osobností. Jako první v Čechách zavedl pěstování řepného semene ve velkém, na vědeckých základech a dle nejlepších zahraničních zkušeností. Založil zušlechťovací laboratoře, jednu z nich i v obci. Byl předsedou obchodní a živnostenské komory v Praze, později i jejím prezidentem. Je pohřben na Vyšehradě.

V roce 1920 převzali dvůr synové Miloš a Vladimír Wohankovi, kteří pokračovali v jeho práci. Koupili statek s polnostmi na Tursku a v Roztokách bývalou továrnu, kterou adaptovali na provoz pro čištění a uskladnění řepného semene. Řepné semeno vyvážela firma Wohanka do řady států, m.j. i do USA.

V období I. světové války, kdy Úholičky měly asi 100 čísel popisných, padlo na všech válečných frontách 20 místních občanů, mezi nimi i jeden ze synů J. Wohanky. To bylo na tak malou obec opravdu vysoké číslo.

Fungovaly zde 4 hostince, 3 obchody se smíšeným zbožím a řezník. Nejvýstavnější byl hostinec v čp. 2 „U Slovenské lípy“, a zejména pro pražské výletníky sloužil zájezdní hostinec „U Hlaváčků“.

 

Hospoda U Slovanské lípy z roku 1928

Hospoda U Slovenské lípy z roku 1928

 

Na sv. Annu L.P. 1933 došlo v Úholičkách v zatáčce u zámku k první srážce aut (nákladních) v dějinách obce.
Za první republiky bylo zřízeno v místní části zvané Krakov přírodní divadlo.

Za německé okupace, 26. 3. 1942, byl z věže obecního domku zabaven zvon se sv. Floriánem z roku 1859.

V roce 1950 byla k obci připojena část osady Podmoráň, dosud náležející k Žalovu. Místní zemědělci byli zkolektivizováni.

V 60 letech, v rámci slučování družstev i obcí, bylo ZD včleněno do gigantického JZD Rudá záře se sídlem ve Velkých Přílepech a i samotné Úholičky byly 1. dubna 1976 sloučeny se střediskovou obcí Velké Přílepy.

Za posledních 30 let klesl počet obyvatel o třetinu. Do obce nebyly investovány žádné prostředky, obec stárla a chátrala.

Po listopadu 1989 místní OF vyvolalo snahu za osamostatnění obce. Za tímto účelem bylo vypsáno i místní referendum.

Od 1. 1. 1991 existuje opět samostatná Obec Úholičky. Obecní zastupitelstvo si stanovilo jako priority výstavbu vodovodu a kanalizace, kterou se postupně podařilo realizovat. V roce 1994 byla uvedena do provozu 1. část první ekologické skládky v regionu.

V roce 1996 původní hasičská zbrojnice byla pronajata manželům Hockovým, kteří si zde zprovoznili prodejnu potravin.

 

Původní hasičská zbrojnice

Původní hasičská zbrojnice

 

V červenu, toho roku, se uskutečnilo slavnostní otevření skládky TKO firmou Regios, a.s..

Obec se začíná rozrůstat a modernizovat, a proto se v roce 2001 uskutečňuje výběrové řízení na dodavatele stavby kabelové TV v obci. Dále také dochází k rekonstrukci č. p. 6, kde vzniklo zázemí pro obecní úřad a mateřskou školu.

Bohužel, obec, v srpnu roku 2002, zasáhly silné povodně. Přišla 100 letá voda. Zatopeno či povodní dotčeno bylo 120 domů. Vznikla sbírka pro postižené povodněmi. Obec pak přerozdělila vybraný finanční obnos a zajistila státní dotace pro postižené občany a materiální pomoc.

 

Povodeň 2002

Povodeň v Podmoráni v roce 2002

 

Obec se dočkala budování kabelové TV, a to roku 2003. V tomto roce také Mateřská škola vstupuje do právní subjektivity a stává se příspěvkovou organizací.

O rok později zastupitelstvo jedná o vybudování sportovního areálu ve Švestkovně. Dále dochází k rozšíření služeb kabelovky o internet.

Paní Nána Nedbalová a spol., v roce 2005, začali vydávat obecní noviny UCHO. Obec posléze přikročila k vydávání Obecních novin. Obě tiskovny vycházely krátkou dobu ještě souběžně. Následně se začala vydávat pouze jedna tiskovina pod názvem Obecní noviny, a to 1x za čtvrt roku.

Terezie Kořínková rozjíždí cvičení Maminek s dětmi v Úholičkách od roku 2006. Cvičilo se každý čtvrtek v zasedací místnosti OÚ. Nadále, každé úterý, cvičily ženy aerobic. Nechyběl ani výtvarný kroužek pro děti vedený R. Soperovou.

Od roku 2007 se obec stává členem Svazu měst a obcí.

V lednu roku 2011 se stává starostkou paní Ing. Terezie Kořínková. V tomto roce obec eviduje 733 obyvatel. Starostka obnovuje kroniku, ve které chybí události za posledních 30 let. Jako kronikářku pověřuje paní Renatu Feitzovou. Na obecním úřadě byla zřízena obecní knihovna a knihovnicí se stala paní Ing. Martina Hrubešová. Návštěvníci mají možnost se zaregistrovat a to za 50 Kč ročně pro dospělého a 15 Kč ročně pro studenta či dítě.

 

Knihovna s paní knihovnicí Ing. Martinou Hrubešovou

Knihovna na OÚ a knihovnice paní Ing. Martina Hrubešová

 

Nově obecní noviny začaly oficiálně vycházet tento rok pod názvem Obecní noviny Úholičky a tohoto roku je to registrovaná tiskovna u Ministerstva kultury. Vychází 1x za měsíc.

Dne 17. 4. 2012 v prostorách Parlamentu ČR obdržela paní starostka dekret o udělení znaku a vlajky naší obci z rukou paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, paní Miroslavy Němcové.

V tomto roce paní starostka inzerovala na vývěskách a webových stránkách po vzoru města Kopřivnice vznik Dětského zastupitelstva. Děti 6 - 17 let zde prosazovaly své názory, jak by obec měla vypadat jejich očima. Volby proběhly na Svatováclavských slavnostech.

V roce 2013 proběhlo výběrové řízení na celkovou rekonstrukci statku č. p. 10 a zvítězila společnost Tenton s. r. o.. Začátek oprav nastal 1. 2. 2013 a mělo být dokončeno 07/2013. Společnost Tenton s. r. o. však vyhlásila koncem dubna insolvenci. Stavba tak zůstala bez střechy, bez stropů a s odkopanými základy. Práce se ze dne na den zastavily. Bylo nutno provést zajišťovací práce na stavbě a bylo vyhlášeno nové výběrové řízení.

Dále obec realizovala stavbu fitness hřiště u bytového domu a zřídila turistickou stezku s názvem ,,Rozhlédni se člověče".

 

Venkovní fitko

Venkovní fitness hřiště Na Habří

 

Po 11 letech obec znovu zasáhla povodeň. První den byla povolána jednotka sboru dobrovolnách hasičů z Kozince na technickou pomoc při zabezpečení obydlí v naší obci, respektive v Podmoráni, před hrozící povodní. V bytovém domě se připravovaly 4 byty pro evakuované osoby z této lokality a straostka žádala o výpomoc s dekami, lůžkovinami a matracemi. Evakuovat se mělo z pěti nejníže položených domů. Vlaky u nás nestavily, zastávka byla nepřístupná a autobusy musely jezdit přes Horoměřice. V obci byl vyhlášen stav ohrožení. Uklízecí práce po povodni trvaly od 17. 6. 2013 do 19. 6. 2013. Kraj poskytl obci 160 000 Kč na opravy.

Dne 4. 4. 2014 začal jezdit přívoz Úholičky - Řež a zpět. Přívoz provozuje SP Praha s. r. o..

 

Přívoz Úholičky - ŘežPřívoz Úholičky - Řež

 

Začíná vznikat Sbor dobrovolných hasičů Úholičky. S pomocí SDH Kozinec pořádali 31. 5. 2014 Branný závod v Úholičkách. Závodily děti od 4 let. Starší kategorii reprezentovala jedna závodnice a to paní starostka. Běhalo se, střílelo se ze vzduchovky, odpovídalo se na otázky, stříkalo se na terče ze zásahového hasičského auta z SDH Kozinec.

 

SDH Úholičky z roku 2016

SDH Úholičky z roku 2016

 

Dne 15. 9. 2014 se po 21 letech oficiálně obnovil kroužek mladých hasičů Úholičky. Na první informační schůzku v areálu Švestkovna dorazilo 17 dětí z obce, ale i z blízkého okolí - Roztok, Noutonic. Kroužek se konal pravidelně v pondělí od 17 - 19 hodin. Vedoucími byli Z. Fiala a K. Valeš.

O dva měsice později, na den přesně, při příležitosti uctění památky padlých a ukončení 1. sv. války mladí hasiči složili slavnostní slib.

V obci probáhají první divadlení představení místního Občasného divadelního spolku Přátelé sobě. V listopadu a prosinci odehráli svá první představení Mauglí v sálu hostince U Zámku a Rakovnickou hru na Nádvoří obecního statku.

Nadále probíhá Cvičení s Kořenkou, tedy jak je známe dnes - Ú-holky.

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce statku č. p. 10.

V obci od tohoto roku nově funguje Školka Little England, jejíž koncept je zaměřený na dvojjazyčnost. V týdnu se zde tety odehrávají aktivity v češtině, ale i v angličtině.

V březnu byla otevřena nová obecní restaurace Na Statku.

V lednu roku 2016 se lyžovalo v areálu Švestkovny. Areál byl rozdělen na pruh pro lyžaře a sáňkaře.

 

Lyžování ve Švestkovně

Lyžování ve Švestkovně

 

Úholičky se přihlásily do soutěže ,, Vesnice roku " a získaly zlatou stuhu a titul Vesnice Středočeského kraje roku 2016. Prezentace obce se odehrála poslední květnový den. Na prezentaci obce se podíleli zaměstnanci obce, knihovnice, Ú-holky, obchodník ze smíšeného zboží, pan hostinský, motorkáři a rybáři. Dále program pokračoval představením jednotlivých subjektů a prezentací aktivních občanů.

 

Ocenění Vesnice roku 2016

Ocenění Vesnice roku 2016

 

V rámci výhry zlaté stuhy v soutěži ,, Vesnice roku 2016 " k nám do obce zavítal prezident republiky Miloš Zeman dne  5. 4. 2017.

 

Prezident Miloš Zeman v Úholičkách

Pan prezident Miloš Zeman v Úholičkách

 

Obec zavedla v roce 2018 nový moderní systém informování občanů MOBILNÍ ROZHLAS - rozesílání SMS, rozesílání e-mailů, možnost zasílání podnětů v rámci aplikace v telefonu nebo možnost rychlé zpětné vazby v rámci minireferenda.

V Úholičkách v ten samý rok vznikla Univerzita třetího věku, kam se mohou přihlásit zájemci o celoživotní vzdělávání. Studenti mají možnost navštívit místa, kam se normální návštěvníci nedostanou.

V květnu měli návštěvníci možnost po dlouhé době zavítat do zámku v Úholičkách v rámci Evropských dnů soukromých hradů a zámků.

V roce 2019 se poprvé uskutečnil participativní rozpočet. Obec vyčlenila ze svého rozpočtu 200 000 Kč na tento projekt. Občané měli možnost vyjádřit svým návrhem, co jim v obci chybí, čím by se dala obec vylepšit a získat podporu pro svůj návrh prostřednictvím hlasování svých spoluobčanů. Obec obdržela 10 různých návrhů. Hlasovat mohli všichni občané Úholiček starší 15 let, poté, co si vyzvedli hlasovací lístek na OÚ.

Nadále došlo ke schválení návrhu na navýšení tělesa skládky. Skládka by se měla navýšit o 10 metrů ve středové části.

V lednu se uskutečnil první Blešák v Úholičkách ve stodole na statku. Pořadatelkou byla naše občanka paní Jarka Doksanská. Prodávaly se zde různé hrníčky, vázy, oblečení, knihy a další doplňky.

Paní Renata Soperová založila na jaře nákupní skupinu na webovém portálu SCUK.cz. Prostřednictvím této skupiny je možné nakupovat biopotraviny přímo od farmářů. Výdejní místo bylo zřízeno u výtvarného ateliéru ve statku č. p. 10 na Návsi. Zboží je možné vyzvedávat každý čtvrtek.